scit fac new logo

Welcome to Faculty of Science and Industrial Technology
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินดีต้อนรับ
Congratulations!
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล
เมืองสมุนไพร
สุราษฎร์ธานี เมืองสมุนไพร
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สอนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก ในหัวข้อ แรง และตารางธาตุ
(Teaching Fun Science on Force and Periodic Table of Elements) ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ และ ดร. สุรพล ฐิติธนากุล
วันที่ 22 พ.ย. 60 คณะวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ และ ดร. สุรพล ฐิติธนากุล ได้รับรางวัล การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ในโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมพบปะพูดคุยกับ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 28 ธันวาคม 2560

รอบรั้วคณะวิทย์ฯ

ข่าวสารความเคลื่อนไหวในคณะฯ ของเรา

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช สัตว์ และ เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ที่มีความสามารถในการทำงานให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆ รวมถึงมีความสามารถในการจัดการฟาร์มอย่างอัจฉริยะ (Smart Farming) มีทักษะการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ และมีความ พร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความรู้ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ มีทักษะ การสื่อสาร มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ เรียนมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และใช้ ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน

แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา
 1. วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช
 2. วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 3. วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์
ตลาดแรงงาน
 • ผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ประกอบการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ และผู้ ประกอบการด้านการเกษตรทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผู้จัดการฟาร์ม นักวิชาการ ในธุรกิจการผลิตพืช นักวิชาการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการประจำโรงงานผลิตอาหารสัตว์ พนักงานขายอุปกรณ์ สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร นักวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา พนักงานประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • และอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
 • ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เป็นหลักสูตรของศาสตร์เชิงบูรณาการ ที่เน้นการสร้างบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นผู้ที่มองเห็น ภาพรวมของระบบอุตสาหกรรม สามารถแก้ไขปัญหา และประเมินผล ภาพรวมได้ บัณฑิตมีทักษะด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีสอดรับ การเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อกำหนดทางวิชาชีพวิศวกรรม นอกจากนี้ยังเน้นให้บัณฑิตประยุกต์ความรู้ คู่คุณธรรม มีสมรรถนะสากล สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนอง ต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพใน การทำงาน และสร้างสรรค์งานทั้งในภาคอุตสาหกรรมซึ่งอยู่บน พื้นฐานที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้

ตลาดแรงงาน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้ประกอบการ ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอิสระ
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของเอกชน เช่น นักวิจัย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไม้ มีสมรรถนะเชิงสากล รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และสามารถปรับ ตัวให้เข้ากับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงได้


แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา
 1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียาง
 2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไม้
ตลาดแรงงาน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง และ อุตสาหกรรมไม้
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย ฯลฯ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมยางและโรงงาน อุตสาหกรรมไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพในการผลิต ฝ่ายผลิต สินค้า ฝ่ายจัดการวัสดุ ฝ่ายตรวจสอบและประกันคุณภาพ และ ฝ่ายฝึกอบรม
 • อาชีพอิสระ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการสร้างมาตรฐานการ จัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่งและกระจาย สินค้า เน้นการแปรรูปไขมันและน้ำมัน รวมทั้งผลพลอยได้เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และเน้นด้านเทคโนโลยีอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บของอาหาร เป็นบัณฑิต ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา มีทักษะพื้นฐานในการวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรมจริยธรรม และ จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ตลาดแรงงาน
 • ภาคเอกชน: บัณฑิตสามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่งานระบบ ประกันคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหาร อีกทั้งยังสามารถ ประกอบกิจการส่วนตัวด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป
 • ภาคราชการ: เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักวิชาการ วิทยากร ในหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันวิจัย สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางเคมีที่จำเป็นต่อ การประกอบวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป และมีองค์ความรู้ เฉพาะด้านที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ในพื้นที่ พื้นภาคและประเทศ เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะเชิงสากล

ตลาดแรงงาน
• นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ตามหน่วยงานภาครัฐ
• ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ และผู้ควบคุมการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
• นักวิทยาศาสตร์ตามหน่วยงานภาคเอกชน เช่น
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- อุตสาหกรรมไขมันและน้ำมัน
- อุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑ์
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก เส้นใย
• นักวิจัยและพัฒนา (R&D) ของหน่วยงานภาค รัฐและเอกชนต่าง ๆ
• ประกอบธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความ ยั่งยืนเป็นหลักสูตรที่มีการเชื่อมโยงของศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เป็นพหุวิทยาการ เน้นการ สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการทำงาน จริงและทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน การสื่อสาร และมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ใน การแก้ไข ป้องกัน และจัดการปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยน แปลงของสังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และ สามารถศึกษาทางด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความสอดคล้อง กับเกณฑ์ข้อกำหนดทางวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพในด้านการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษ ทั้งในสถาน ประกอบการ ชุมชน เมือง ทั้งรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมมีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอในการศึกษา ต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือสามารถเข้าสู่ตลาดงานสากลและสร้างงาน เองได้ นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการ ศึกษาที่มีความยืดหยุ่น การเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อรองรับ ความหลากหลายและเข้าสู่สากล และการวิจัยเพื่อพัฒนา

ตลาดแรงงาน
 • งานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประเมินผลการดําเนินงาน
 • ควบคุมมลพิษ ด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบ ออกแบบระบบ เดิน ระบบ บํารุงรักษาระบบการจัดการ อํานวยการ และให้คําปรึกษา เกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม อื่น ๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ฯลฯ และองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หน่วยงานเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เช่น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
 • หน่วยงานบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
 • สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
 • การทำธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
มุ่งผลิตวิศวกรการจัดการให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะ รวมถึง มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยสามารถออกแบบ วางแผน และบริหารจัดการหน่วยงานหรือ ส่วนงานต่างๆ ขององค์กรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อการ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศและก้าวสู่ความเป็นสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม

ตลาดแรงงาน
 • วิศวกรฝ่ายผลิต
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรความปลอดภัย
 • วิศวกรควบคุมกระบวนการ
 • วิศวกรด้านการควบคุมคุณภาพ
 • วิศวกรที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบคุณภาพ
 • วิศวกรฝ่ายวางแผนการผลิต
 • วิศวกรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
 • วิศวกรด้านการจัดการพลังงาน
 • วิศวกรด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่องานธุรกิจ

ตลาดแรงงาน
 • นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศ
 • นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทศโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรม และมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตลาดแรงงาน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์
 • ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • นักเขียนโปรแกรม
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักออกแบบเว็บไซต์
 • ผู้จัดการซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลจัดการฐานข้อมูล
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 • ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและศักยภาพ ทางด้านทรัพยากรประมง รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดย บูรณาการศาสตร์ (Multi disciplinary) งานวิจัยและองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้โดย มีสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในคุณค่าของทรัพยากรประมง ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน นำไปประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางด้านอาหารและความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรประมงของประเทศ

ตลาดแรงงาน
 • ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่ นักวิชาการประมง นักวิชาการ ประมงทะเล นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตประจำโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ นักวิชาการประมง นักวิชาการ ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
 • ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

ผู้สนใจสามารถดูระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผลงานในคณะฯ

ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

สายตรงคณะบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ เพียรโรจน์
โทรศัพท์สายตรง 0-7735-5453 Ext. 8941
E-Mail : yutt_r@yahoo.com

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

© 2017 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. All Rights Reserved.

Search