scit bg header

Welcome to Faculty of Science and Industrial Technology
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินดีต้อนรับ
Congratulations!
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล
เมืองสมุนไพร
สุราษฎร์ธานี เมืองสมุนไพร
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สอนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก ในหัวข้อ แรง และตารางธาตุ
(Teaching Fun Science on Force and Periodic Table of Elements) ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ และ ดร. สุรพล ฐิติธนากุล
วันที่ 22 พ.ย. 60 คณะวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ และ ดร. สุรพล ฐิติธนากุล ได้รับรางวัล การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ในโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมพบปะพูดคุยกับ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 28 ธันวาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รอบรั้วคณะวิทย์ฯ

ข่าวสารความเคลื่อนไหวในคณะฯ ของเรา

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางพืช เทคโนโลยีทางสัตว์ เทคโนโลยีทางน้ำ เทคโนโลยีจุลินทรีย์และด้านทั่วไป ที่สามารถประกอบอาขีพ และดำเนินธุรกิจของตนเอง โดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ โดยจะต้องมีทักษะการสื่อสาร มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียน มาใช้ประโยชน์ เพิ่มผลผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งประเภทสัตว์ พืช และสัตว์น้ำ โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เรียนจบการจัดอุตสาหกรรมจะสามารถทำงานในตำแหน่งอะไรได้บ้าง?

การเรียนในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เราจะได้เรียนในวิชาต่างๆ ที่จะเน้นไปที่การจัดการในอุตสาหกรรมอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้เราสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งที่หลากหลายในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย อาทิ เช่น วิชาการควบคุมคุณภาพ (QC) เราก็สามารถเข้าทำงานในฝ่ายตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพของสินค้าได้ , วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) เราก็สามารถเข้าทำงานในฝ่ายการวางแผนการผลิตในสายการผลิตต่างๆขององค์กรได้ , วิชาการจัดการซ่อมบำรุง (Maintenance Management) เราก็สามารถเข้าทำงานในฝ่ายซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆในองค์กรได้ , วิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Principle of Logistics and Supply Chain Management) เราก็สามารถนำมาใช้ในการจัดการคลังสินค้า การขนส่งและกระจายสินค้าได้ ฯลฯ


และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วย อาทิ เช่น ถ้าเราจะเปิดกิจการ หรือ สถานประกอบการทำธุรกิจใด ธุรกิจหนึ่ง ซึ่งแน่นอนเลยว่าการลงทุนทำธุรกิจใดนั้นจะต้องเจอกับความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง เราสามารถเลือกใช้ วิชาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Industrial Project Feasibility Study) นำมาปรับใช้ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อลดความเสี่ยงของการทำธุรกิจ , ถ้าเราเปิดร้านขายกาแฟที่มีลูกค้าค่อนข้างมาก และ ความต้องการสั่งเครื่องดื่มของลูกค้าที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป ทำให้เกิดความล้าช้าในการบริการลูกค้า เราสามารถเลือกใช้ วิชาการศึกษาวิธีการทำงาน (Work Study) เพื่อนำมาปรับใช้หาข้อบกพร่องและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นเอง ส่วนน้องๆ หรือ เพื่อนๆ ที่เรียนจบสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนั้นมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อปริญญาโท ก็สามารถศึกษาต่อได้ ในคณะที่หลากหลาย เช่น วิศวอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ ฯลฯ ดังนั้น สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือ Industrial Management ;IM คืออีกหนึ่งทางเลือกของน้องๆที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการทำงานในภาคอุตสาหกรรม เพราะเมื่อเรียนจบเราก็จะสามารถที่จะเข้าทำงานได้หลากหลายตำแหน่งในภาคอุตสาหกรรม แล้วแต่ความชอบและความถนัดของเราเอง
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทศโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

© 2017 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. All Rights Reserved.

Search