ขอแสดงความยินดี
คณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี...
24 Jul 2020 07:31 - scit-managerคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาสามารถเข้าไปดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตามลิงค [ ... ]

กิจกรรม Help Desk online classroom
16 Jul 2020 08:34 - scit-managerกิจกรรม Help Desk online classroom

เรียนคณาจารย์ทุกท่าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร [ ... ]

ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 1 ปีการศึกษา 256...
02 Jul 2020 10:22 - scit-managerตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 1 ปีการศึกษา2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563...
30 Jun 2020 09:25 - scit-managerแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นักศึกษาลงทะเ [ ... ]

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน...
10 Jun 2020 08:12 - scit-managerประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประ [ ... ]

Other Articles
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหก...
18 Feb 2020 08:40 - scit-managerขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้สอบผ่านในวิชาเคมีวิเคราะห์ ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดี กับ Mr.Ratana Kleang นักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซึ่ง [ ... ]

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับ...
12 Nov 2019 07:08 - scit-managerนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัล “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2562

สำนักงานยุวกาชาด ประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่งกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ปี 2562
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำน [ ... ]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า...
09 Apr 2019 09:08 - scit-managerมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจภาคใต้ตอนล่าง

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจภาคใต้ตอนล่าง พร้อมค [ ... ]

Other Articles

แนะนำหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช สัตว์ และ เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ที่มีความสามารถในการทำงานให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆ รวมถึงมีความสามารถในการจัดการฟาร์มอย่างอัจฉริยะ (Smart Farming) มีทักษะการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ และมีความ พร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความรู้ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ มีทักษะ การสื่อสาร มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ เรียนมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และใช้ ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน

แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา
 1. วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช
 2. วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 3. วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์
ตลาดแรงงาน
 • ผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ประกอบการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ และผู้ ประกอบการด้านการเกษตรทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผู้จัดการฟาร์ม นักวิชาการ ในธุรกิจการผลิตพืช นักวิชาการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการประจำโรงงานผลิตอาหารสัตว์ พนักงานขายอุปกรณ์ สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร นักวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา พนักงานประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • และอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
 • ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เป็นหลักสูตรของศาสตร์เชิงบูรณาการ ที่เน้นการสร้างบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นผู้ที่มองเห็น ภาพรวมของระบบอุตสาหกรรม สามารถแก้ไขปัญหา และประเมินผล ภาพรวมได้ บัณฑิตมีทักษะด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีสอดรับ การเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อกำหนดทางวิชาชีพวิศวกรรม นอกจากนี้ยังเน้นให้บัณฑิตประยุกต์ความรู้ คู่คุณธรรม มีสมรรถนะสากล สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนอง ต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพใน การทำงาน และสร้างสรรค์งานทั้งในภาคอุตสาหกรรมซึ่งอยู่บน พื้นฐานที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้

ตลาดแรงงาน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้ประกอบการ ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอิสระ
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของเอกชน เช่น นักวิจัย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไม้ มีสมรรถนะเชิงสากล รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และสามารถปรับ ตัวให้เข้ากับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงได้


แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา
 1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียาง
 2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไม้
ตลาดแรงงาน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง และ อุตสาหกรรมไม้
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย ฯลฯ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมยางและโรงงาน อุตสาหกรรมไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพในการผลิต ฝ่ายผลิต สินค้า ฝ่ายจัดการวัสดุ ฝ่ายตรวจสอบและประกันคุณภาพ และ ฝ่ายฝึกอบรม
 • อาชีพอิสระ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการสร้างมาตรฐานการ จัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่งและกระจาย สินค้า เน้นการแปรรูปไขมันและน้ำมัน รวมทั้งผลพลอยได้เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และเน้นด้านเทคโนโลยีอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บของอาหาร เป็นบัณฑิต ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา มีทักษะพื้นฐานในการวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรมจริยธรรม และ จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ตลาดแรงงาน
 • ภาคเอกชน: บัณฑิตสามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่งานระบบ ประกันคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหาร อีกทั้งยังสามารถ ประกอบกิจการส่วนตัวด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป
 • ภาคราชการ: เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักวิชาการ วิทยากร ในหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันวิจัย สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางเคมีที่จำเป็นต่อ การประกอบวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป และมีองค์ความรู้ เฉพาะด้านที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ในพื้นที่ พื้นภาคและประเทศ เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะเชิงสากล

ตลาดแรงงาน
• นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ตามหน่วยงานภาครัฐ
• ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ และผู้ควบคุมการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
• นักวิทยาศาสตร์ตามหน่วยงานภาคเอกชน เช่น
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- อุตสาหกรรมไขมันและน้ำมัน
- อุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑ์
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก เส้นใย
• นักวิจัยและพัฒนา (R&D) ของหน่วยงานภาค รัฐและเอกชนต่าง ๆ
• ประกอบธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความ ยั่งยืนเป็นหลักสูตรที่มีการเชื่อมโยงของศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เป็นพหุวิทยาการ เน้นการ สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการทำงาน จริงและทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน การสื่อสาร และมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ใน การแก้ไข ป้องกัน และจัดการปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยน แปลงของสังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และ สามารถศึกษาทางด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความสอดคล้อง กับเกณฑ์ข้อกำหนดทางวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพในด้านการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษ ทั้งในสถาน ประกอบการ ชุมชน เมือง ทั้งรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมมีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอในการศึกษา ต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือสามารถเข้าสู่ตลาดงานสากลและสร้างงาน เองได้ นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการ ศึกษาที่มีความยืดหยุ่น การเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อรองรับ ความหลากหลายและเข้าสู่สากล และการวิจัยเพื่อพัฒนา

ตลาดแรงงาน
 • งานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประเมินผลการดําเนินงาน
 • ควบคุมมลพิษ ด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบ ออกแบบระบบ เดิน ระบบ บํารุงรักษาระบบการจัดการ อํานวยการ และให้คําปรึกษา เกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม อื่น ๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ฯลฯ และองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หน่วยงานเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เช่น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
 • หน่วยงานบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
 • สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
 • การทำธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
มุ่งผลิตวิศวกรการจัดการให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะ รวมถึง มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยสามารถออกแบบ วางแผน และบริหารจัดการหน่วยงานหรือ ส่วนงานต่างๆ ขององค์กรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อการ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศและก้าวสู่ความเป็นสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม

ตลาดแรงงาน
 • วิศวกรฝ่ายผลิต
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรความปลอดภัย
 • วิศวกรควบคุมกระบวนการ
 • วิศวกรด้านการควบคุมคุณภาพ
 • วิศวกรที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบคุณภาพ
 • วิศวกรฝ่ายวางแผนการผลิต
 • วิศวกรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
 • วิศวกรด้านการจัดการพลังงาน
 • วิศวกรด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่องานธุรกิจ

ตลาดแรงงาน
 • นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศ
 • นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทศโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรม และมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตลาดแรงงาน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์
 • ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • นักเขียนโปรแกรม
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักออกแบบเว็บไซต์
 • ผู้จัดการซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลจัดการฐานข้อมูล
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 • ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและศักยภาพ ทางด้านทรัพยากรประมง รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดย บูรณาการศาสตร์ (Multi disciplinary) งานวิจัยและองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้โดย มีสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในคุณค่าของทรัพยากรประมง ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน นำไปประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางด้านอาหารและความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรประมงของประเทศ

ตลาดแรงงาน
 • ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่ นักวิชาการประมง นักวิชาการ ประมงทะเล นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตประจำโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ นักวิชาการประมง นักวิชาการ ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
 • ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

6 สาขาวิชา ตอบโจทย์ Thailand 4.0

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search