ข่าวน่าสนใจ

สำนักวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากผลการวิจัย ประจำปี 2557

สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO-ซีโล่)
สำนักวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมจากผลการวิจัย ประจำปี 2557
 

http://www.cilo.psu.ac.th/index.php/component/content/article/38-2011-01-12-02-04-15/202-cilo-2557

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://www.grad.psu.ac.th

http://www.surat.psu.ac.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวสุรางคนา ชาญณรงค์ งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

โทร : 077-355040 ต่อ 2113

โทรสาร : 077-355450

หรือ นายสราวุธ บุญชูศรี สานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทร.0-7735-5453

โทรสาร.0-7735-5453 

 

เอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิตศึกษา

alt
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครทุน จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
    1. การจัดสรรทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน
ทุนละ 200,000 บาท ป.โท จำนวน 10 ทุน และ ป.เอก จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัคร 6
ม.ค. - 28 ก.พ. 2557 ดังประกาศแนบ
    2. การสมัครขอรับทุนโครงการความร่วมมือนานาชาติในการสร้างหลักสูตรแบบ Joint
Degree Program ทุนละไม่เกิน 450,000 บาท ป.โท 6 ทุน ป.เอก 6 ทุน เปิดรับสมัคร
20 พ.ย. 2556 - 31 ม.ค. 2557 ดังประกาศแนบ
    3. Scholarship awards for Master and Ph.D. studies Thailand's Education Hub
for Southern Region of ASEAN Countries (TEH-AC)

เอกสารแนบ

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการและรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ช่องทางการฝึกทักษะฝีมือและการทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น"

 ขอเชิญ

  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการและรับฟังบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อเรื่อง "ช่องทางการฝึกทักษะฝีมือและการทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น"

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง UD 266
ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี

และ องค์กร IMM Japan **นักศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร หรือที่พี่กุ๊ก สำนักงานคณะวิทย์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 56 **

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

วันที่ / เดือน กิจกรรม
มิถุนายน - 15 ตุลาคม 2556 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แต่ละหลักสูตรกำหนด
     1. ................................................................................       2. ...........................................................................
     2. ................................................................................       4. .............................................................................
  (นศ.ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการฯ หรือเข้าเรียนรายวิชาเตรียม หากไม่เข้าถือว่าไม่ผ่านสหกิจศึกษา)
7 ตุลาคม 2556 ประกาศผลการสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา (สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ)
  ประกาศผลการสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา (สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม)
8 ตุลาคม 2556 ประกาศผลการสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง)
10 ตุลาคม 2556 ประกาศผลการสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ)
15 ตุลาคม 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (พร้อมรับหนังสือส่งตัว)
   ** (นศ.ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ หากไม่เข้าถือว่าไม่ผ่านสหกิจศึกษา) **
  โดยนักศึกษาจะต้องส่งเอกสารในวันปฐมนิเทศ ดังนี้
  1. ใบขออนุญาตผู้ปกครอง 2. ใบลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา (ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต)
21 ตุลาคม 2556 นักศึกษาเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
  นักศึกษาส่งเอกสารมายังคณะฯ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
(สัปดาห์ที่ 1 ของการปฏิบัติงาน)             - แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงาน
              - แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน ชื่อและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา
(สัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงาน) นักศึกษาส่งเอกสารมายังคณะฯ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
            - แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(สัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงาน) นักศึกษาส่งเอกสารมายังคณะฯ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
            - แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน
(สัปดาห์ที่ 4 ของการปฏิบัติงาน) สำนักงานคณะฯ ประกาศแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาให้นักศึกษาทราบ
2-13 ธันวาคม 2556 - อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเดินทางนิเทศนักศึกษา พร้อมสอบโครงร่างรายงานร่วมกับสถานประกอบการ
  - นักศึกษาดำเนินการปรับแก้เอกสารโครงงานสหกิจศึกษา ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา  
  - นักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการตามที่สถานประกอบการกำหนด
  - พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลรายงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
7 กุมภาพันธ์ 2556 วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และขอคำปรึกษา
นักศึกษาพบอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อ
1. ส่งแบบประมินผลการปฏิบัติงาน (กรณีสถานประกอบการให้นักศึกษานำเอกสารส่งเอง)
  2. ผู้ประสานงานรายวิชาแจ้งหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการสอบ Project
  3. ผู้ประสานงานรายวิชาแจ้งรูปแบบในการเขียนเล่มรายงานสหกิจศึกษา (นักศึกษาต้องนำคู่มือสหกิจศึกษามาด้วย)
12-14 กุมภาพันธ์ 2557 1. นักศึกษาส่งเล่มรายงานฉบับร่าง (เย็บมุม) ตามจำนวนของคณะกรรมการสอบ 
  2. นักศึกษาส่ง Power Point เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการสอบอ่าน ตามจำนวนของคณะกรรมการสอบ
17-28 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาสอบการนำเสนอ Project   (ใช้รูปแบบ Power Point)
3-4 มีนาคม 2557 นักศึกษาส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD ดังนี้
     1. รูปเล่มรายงานพร้อม CD จำนวน 1 เล่ม (เพื่อส่งให้กับสถานประกอบการ)
     2. แผ่น CD เพื่อมอบให้กับ อาจารย์ที่ปรึกษา , กรรมการสอบ , ผู้ประสานงานรายวิชา , คณะฯ รวมจำนวน..6...แผ่น  
         ซึ่งบันทึก File รูปเล่มรายงานทั้งหมด (Word , PDF , Power Point) และ File Poster (ขนาด 90*120 ซม. แนวตั้ง)  
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 1. นักศึกษารับรูปเล่มรายงานฯ กลับเพื่อนำส่งสถานประกอบการที่สำนักงานคณะฯ
2. นักศึกษาส่งใบเสร็จค่าจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม (ไม่เกิน 200 บาท) ที่ผู้ประสานงานรายวิชา


Read more ...


งานบริการวิชาการ

รายงานประคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย pantip   
วันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2014 เวลา 16:20 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2014 เวลา 16:34 น.
 
แผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม PDF พิมพ์ อีเมล

แผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในแต่ละหลักสูตร ให้นักศึกษาดูประกอบในการลงทะเบียนเรียนสำหรับทุกภาคการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร

  • หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม          รายละเอียด
  • หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม            รายละเอียด
  • หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย              รายละเอียด
  • หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม                   รายละเอียด

 

 

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1062
mod_vvisit_counterYesterday810
mod_vvisit_counterThis week1062
mod_vvisit_counterLast week4520
mod_vvisit_counterThis month23426
mod_vvisit_counterLast month15190
mod_vvisit_counterAll days533682
Visitors Counter

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7735-5040