มุ่งเน้นวิจัยสร้างนวัตกรรมและบูรณาการดิจิทัล

สู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BIO-BASED INDUSTRY)

อย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2570