รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัล “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2562

สำนักงานยุวกาชาด ประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่งกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ปี 2562
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2562 กล่าวว่า สภากาชาดไทยได้มอบหมายให้สำนักงานยุวกาชาด จัดโครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานกาชาด ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้นับเป็นวาระพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ในการนี้ ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ เสด็จเป็นประธานในพิธีประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่ง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า การสรรหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีใจรักในการเป็นอาสาสมัคร ชอบช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ตามโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ปี 2562 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสรรหา เพื่อความแปลกใหม่ น่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น อาทิ ขยายอายุจาก 18 - 25 ปี เป็น 18 - 30 ปี การสรรหาซึ่งเดิมเป็นกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เปลี่ยนเป็นค่ายกลางวัน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารจอดรถ 3 และ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับคุณสมบัติกุลบุตรและกุลธิดากาชาด 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ Smart Strong และ Samart (สามารถ) มีความหมายคือ Smart เป็น คนมีไหวพริบ ปฏิภาณ ทันโลก ทันสมัยมีเอกลักษณ์ในตัวเอง มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกทั้งทางความคิดและการกระทำอย่างสร้างสรรค์ “Strong” เป็นคนมีจิตอาสาที่แรงกล้า มีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจในองค์กรและพันธกิจของกาชาด บทบาทของการเป็นอาสาสมัคร และความพร้อมทั้งกายและใจ ในการปฏิบัติภารกิจ ในฐานะเยาวชนอาสาสมัครของสภากาชาดไทย และ“Samart”(สามารถ) เป็นคนที่มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง เพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม บนพื้นฐาน ของการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์
ในปีนี้ มีเยาวชนชายและหญิงสนใจสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นจำนวนมาก และผ่านการ โดยเข้ารับการฝึกอบรมและการ สรรหาตามกระบวนการยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดค่ายในครั้งนี้ สภากาชาดไทย นอกจากจะได้ตัวแทนของเยาวชนในตำแหน่งกุลบุตรและกุลธิดากาชาดปึ 2562 แล้วยังได้เยาวชน ผู้มีเจตนารมย์อันดีมีจิตอาสานับร้อยคนที่จะร่วมสร้างสรรค์ เสียสละ เพื่อผู้ด้อยโอกาส อันเป็นการ สืบสาน รักษา และต่อยอดสิ่งดีอันเป็นประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย และผู้ที่ได้ตำแหน่งในปีนี้ ปรากฏผลดังต่อไปนี้

ผลการตัดสินโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2562

รางวัลกุลบุตรกาชาด ได้แก่
นายไกร สาตรักษ์ หมายเลข 13 วชิราวุธวิทยาลัย
รางวัลกุลธิดากาชาด ได้แก่
นางสาวศศิ สุริยจันทราทอง หมายเลข 28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองกุลบุตรกาชาด ได้แก่
นายภีรฉัตร ติยะโสภณจิต หมายเลข 15 มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลรองกุลธิดากาชาด ได้แก่
นางสาวชนมาศ เอี่ยมพานิช หมายเลข 78 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัล
รางวัล “Smart” ได้แก่
นายไกร สาตรักษ์ หมายเลข 13 วชิราวุธวิทยาลัย
รางวัล “Strong” ได้แก่
นางสาวมาริษา แสงหมึก หมายเลข 30 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รางวัล “Samart” ได้แก่
นายณฐชยนต์ สีเหลา หมายเลข 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

S 1 S 3 
 S 2  S 4
 S 5  S 6

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search