รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ
ขอแสดงความยินดี
คณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจภาคใต้ตอนล่าง

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจภาคใต้ตอนล่าง พร้อมคว้าตั๋วเป็นตัวแทนเครือข่ายฯ ร่วมประกวดเวทีสหกิจศึกษาระดับชาติ

วันนี้ (5 เมษายน 2562) งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ และ ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ นำนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ณ ห้องประชุมสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

โดยมีประเภทการแข่งขัน ดังนี้
1. ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ได้แก่ Mr. Sereyvuth Aun ชื่อผลงาน "Reduction of nonconforming concrete roof tile."
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เมืองดี 
สถานประกอบการ SCG concrete roof (cambodia) co.,Ltd

2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นางสาวจริยา นาคเล็ก ชื่อผลงาน "ปัจจัยที่มัผลต่อการบวมของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางหลังการปิดผิว"

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ

สถานประกอบการ บริษัท พาเนลพลัส จำกัด หาดใหญ่

โดยผลการประกวดระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ในวันนี้ Mr.Sereyvuth Aun ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ และนางสาวจริยา นาคเล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยนักศึกษาทั้ง 2 ราย จะเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ร่วมประกวดเวทีสหกิจศึกษาระดับชาติ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 sahakig1 62
sahakig2 62
sahakig3 62  sahakig4 62 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search