รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติบัตรคะแนนระดับดี จากการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 12

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติบัตรคะแนนระดับดี จากการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 12 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

นายอาทิตย์ เหมือนเลื่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติบัตรจากการสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมี โดยได้รับคะแนนระดับดี ในวิชาเคมีวิเคราะห์ และชีวเคมี จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโดยมีผู้เข้าสอบทั่วประเทศประมาณ 1000 คน จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมกับงานประชุมนานาชาติ PACCON2019 โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ

ทั้งนี้ ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว

chem3

chem4 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search