ประกาศฯ เรื่อง ขอแจ้งรายวิชาที่บูรณาการกับโปรแกรม Tell Me More สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะฯ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกชั้นปี และคณาจารย์ทุกท่าน รับทราบ ประกาศฯ เรื่อง ขอแจ้งรายวิชาที่บูรณาการกับโปรแกรม Tell Me More สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search