ผู้นำด้านเทคโนโลยียางเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.จุฑารัตน์  อินทปัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลถึง    คุณภาพยางก้อนถ้วยและการผลิต STR20 ณ บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สำนักงานใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

scit06

scit07

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search