ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ
ขอแสดงความยินดี
คณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
---------------------------------------------
ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดและโรคติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และเพื่อลดการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันจำนวนมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงขอกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามมติที่ประชุมทีมผู้บริหารและหัวหน้างานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.surat.psu.ac.th/demo/news_detail.php?name=announc&id=731

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search