เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เมืองดี

หัวหน้าสาขา
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 0-7735-5453, 0-7735-040 ext. 8874
วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Agro-industry Management)     Universite Montpellier II, France
 
 
ทธพงศ์ เพียรโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 Ext. 8941
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยี)  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Phone: 0-7735-5453, 0-7735-040 ext. 8921
วุฒิการศึกษา: Doctor of Engineering (Urban Engineering)   University of Tokyo, Japan
 
 
 
 ดร. ชดาภัษ สุดศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชดาภัษ สุดศิริ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  | Phone: 0-7735-5453,  0-7735-5040 Ext. 8885
วุฒิการศึกษา: Dr.rer.nat (Biophysik)   University of Rostock, Germany
 
 
ผศ.ดร.พงศกร ศานติชาติศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร ศานติชาติศักดิ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-040 ext. 8874
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
alt

ดร.ไกรสร ปุ่นย่อง

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Mechanical Engineering (University of Nottingham, UK)
 
 
อ.เชาวนา ยี่รงค์

ดร.เชาวนา ยี่รงค์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453 ext.8602
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Civil Engineering University of Southampton
 
 
อ.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext. 8606
วุฒิการศึกษา: Ph.D. Chemical Engineering and Analytical Science University of Manchester
 
 
อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน์

อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext. 8600
วุฒิการศึกษา: ศษ.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
 
อ.โปรดปราน คำอ่อน

อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา : วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       ม. เกษตรศาสตร์
 
 
อ.สุวิมล ตัณฑสุกิจวนิช

อาจารย์ สุวิมล ตัณฑสุกิจวนิช

 
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา : วท.ม.วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
alt

ดร.อนันตศักดิ์ ศักดิ์อำนวย

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-040
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
อ.ปัทมา เสนทอง

ดร.ปัทมา เสนทอง

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Community Based Medicine   University of Manchester, UK
 

 

alt

ดร.สายสุนีย์ จำรัส

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext. 8940
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
 
 
ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์

ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-040 ext.
วุฒิการศึกษา : วศ.ด.วิศวกรรมวัสดุ    ม.สงขลานครินทร์
 
 
ดร.วาริช วีระพันธ์

ดร.วาริช วีระพันธ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา: Ph.D.Process Engineering   Universite Montpellier II, France
 
 
alt

อาจารย์ ศรินทิพย์ อนุรักษ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
อ.ศิรินทรา วันดี

 

อาจารย์ศิรินทรา วันดี

 ลาศึกษาต่อ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext.-
วุฒิการศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    ม. สงขลานครินทร์
 
 
alt

ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 Ext. 8606
วุฒิการศึกษา : วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ    ม.สงขลานครินทร์
 
 
alt

อาจารย์ณัฐจิต อ้นเมฆ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-7735-5453,  0-7735-5040 Ext. 8606
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษา : วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
alt

ดร.นุจรีย์ แซ่จิว

E-mail: cnThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-7735-5453,  0-7735-5040 Ext. 8600
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษา : ปร.ด.สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
alt

อาจารย์ ศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-7735-5453,  0-7735-5040 Ext. -
วุฒิการศึกษา: วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
koi1

อาจารย์จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  | Phone: 0-7735-5453,  0-7735-5040 Ext. 8606
วุฒิการศึกษา: M.Sc. Food and Nutrition for Development (International Program), Mahidol University
   
                           
Resumes

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search