ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง
 
ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี

หัวหน้าสาขาวิชา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453  ต่อ -
วุฒิการศึกษา : วท.ด. ชีววิทยา   ม.เชียงใหม่
 
 
 
ดร.กานดา ค้ำชู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ค้ำชู

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:8623
วุฒิการศึกษา : วท.ด. ชีววิทยา    ม. เชียงใหม่
 
 
 
ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที

 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:8874
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์    ม. มหิดล
 

 

ดร.สรายุทธ อ่อนสนิท

ดร.สรายุทธ อ่อนสนิท

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453 ext: 8938
วุฒิการศึกษา: Ph.D. Marine Biology     Xiamen University, P.R.China
 

 

ดร.ดวงรัตน์  ชูเกิด

ดร.ดวงรัตน์ ชูเกิด

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040  ต่อ 8815
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วาริชศาสตร์)             ม.สงขลานครินทร์
 

 

อ.จรีพร เรืองศรี

ดร.จรีพร เรืองศรี

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453  ต่อ 8941
วุฒิการศึกษา: Ph.D. (Aquaculture)  University of Nordland นอรเวย์
 

 

ดร.ดวงรัตน์  ชูเกิด

ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453 Ext. 8941
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Fisheries and Allied Aquacultures   Auburn University  U.S.A. 
Research Interest: Fish Genetics and molecular biotechnology
 

 

อ.สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล

อาจารย์ สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:-
วุฒิการศึกษา : วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง    ม. เกษตรศาสตร์
 

 

ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์

ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:-
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (ม. สงขลานครินทร์)
 

 

ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:-
วุฒิการศึกษา : -
 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search