วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ เป็นคณะชั้นนำของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พันธกิจหลัก - ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข -ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนอง ความต้องการของชุมชน -บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน -ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติตามพันธกิจ มุ่งเน้นผู้เรียน และเป็นที่พึ่งของสังคม สมรรถนะหลักขององค์กร เป็นสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อภาคการเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน วัฒนธรรมองค์กร SCIT : Society Cooperation Innovation Targets มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน ทำงานเป็นทีม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search