บุคคลากรประธานหลักสูตร

×

ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง


ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร

เบอร์โทรศัพท์ : 077-355040

อีเมล : pattama.s@psu.ac.th

ห้องพัก : SD206

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : Ph.D. (Occupational and Environmental Health) Manchester University, United Kingdom

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร : Graduate program in Occupational Health and Safetyผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง

ข้อมูล

คณาจารย์

×

ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง


ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร

เบอร์โทรศัพท์ : 077-355040

อีเมล : pattama.s@psu.ac.th

ห้องพัก : SD206

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : Ph.D. (Occupational and Environmental Health) Manchester University, United Kingdom

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร : Graduate program in Occupational Health and Safety


×

อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่


ตำแหน่ง : คณาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 064 979 5055

อีเมล : kantimaladondu@gmail.com

ห้องพัก : ประชุมอัคคนี

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) : วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) : วิทยาศาตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

อาจารย์ประจำหลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


×

ดร.นุจรีย์ แซ่จิว


ตำแหน่ง : คณาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 077-355040

อีเมล : nujaree.s@psu.ac.th

ห้องพัก : SD310

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : ปร.ด.สาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) : วท.ม.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย, มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) : วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำหลักสูตร : Occupational Health and Safety


×

ดร.กชพรรณ หนูชนะ


ตำแหน่ง : คณาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : -

อีเมล : kodchapan9555@gmail.com

ห้องพัก : ห้องประชุมอัคนี

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) : วทม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย : มหาวิทยาลัย มหิดล

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) : 1.วทบ.อนามัยสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2.สบ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ประจำหลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัยผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง

ข้อมูล


อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่

ข้อมูล


ดร.นุจรีย์ แซ่จิว

ข้อมูล


ดร.กชพรรณ หนูชนะ

ข้อมูล