ข่าว/ประชาสัมพันธ์


Alumni Registration Occupational Health and Safety #2 (2559) 

จป รุ่น 2

1. นายจตุพล โยธาโคตร 065-0650194 บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

2. นางสาวภคินี ปิยะพันธ์ 0910368309 หจก. ภวรวัฒน์

3. นางสาวเพ็ญศิริ เซ่งเฟ็ด เบอร์โทร 081-0777546 บริษัท เอส.โซน จำกัด

4. นางสาวสุทธินี เพ็ชรสีทอง เบอร์โทร 080-8722695 หจก.ทรัพย์ไอยร

5. นางสาวปิยะวรรณ คำขุนนุ้ย โทร 086-2025340 บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด

6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพรรณ บุญชู เบอร์ติดต่อ 09-8883-0188 บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด

7. นางสาวชนมน สมบัติยานุชิต เบอร์ติดต่อ 0943153367 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

8. น.สสุกัญญา หวังยีเสน เบอร์ติดต่อ 0908125325 บริษัท synova

9. ว่าที่ร้อยตรีกษิดิ์เดช เพชรศรี โทร 086-2973254 บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด

10. นายโกศล ปราบณรงค์ โทร 082-4307735 บริษัท ดอนตูม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

11. นางสาวศศิธร สายเท้าเอี้ยน เบอร์โทร 0946982646 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

12. นางสาวรัตติญา บุญชัย เบอร์โทร 0936518938 บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด

13. นางสาวรัตนา ถาวรณิชย์ เบอร์โทร 0808656198 บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

14. นายจิรกิตติ์ ดวงมุสิก เบอร์โทร 0813284073 หจก.เรืองสรรค์ เอ็นจิเนีย ทุ่งสง

15. นางสาวสุภัทรตรา ภัตศรี เบอร์โทร 0848417266 บริษัท ฟาสโก้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

16. นายศรัญญ​​ ครชาตรี เบอร์โทร 0648417301 บริษัท ณัฐณิชา การโยธา จำกัด

17. นางสาวนลินี ณสุย เบอร์โทร 0936318342 บริษัท อินเตอร์เอเซียโลจิสติกส์ จำกัด

18. นางสาวอรณลิน มรรคาเขต เบอร์โทร 0808695759 บริษัท เตียงน้ำทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

19. นางสาววิมล สมเปลี่ยน เบอร์โทร 0807070794 บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)

20. นายกมล บัวจันทร์ เบอร์โทร 087-0662589 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จำกัด

21. นางสาวปาริษา สิงห์ศรีสันติ เบอร์โทร 0966323883 บริษัท เครื่องกีฬา ยูนิเวอร์แซล (ไทย) จำกัด