ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย             ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อย่อ  : วท. บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

                           ชื่อย่อ  : B.Sc. (Occupational Health and Safety)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในสายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นมาตรฐานของระดับแรงงานไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต โดยการเป็นหลักสูตรของศาสตร์เชิงบูรณาการที่เน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมควบคู่การงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มองเห็นภาพรวมของระบบอุตสาหกรรม สามารถแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างองค์รวม นอกจากนี้ยังเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 

    

วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถและมีทักษะที่จะใช้ความรู้ในการบริหารการจัดการด้านสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงใช้กับงานอาชีวอนามัยได้อย่างเหมาะสมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีจิตสำนึกสาธารณะและมีสมรรถนะสากล

3. เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

จำนวนหน่วยกิต            รวมตลอดหลักสูตร                                       144 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               จำนวน  30 หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชาภาษา                                                                        จำนวน  13  หน่วยกิต

2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และพลศึกษา       จำนวน  11  หน่วยกิต

3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                จำนวน    6  หน่วยกิต

  • หมวดวิชาเฉพาะ                                                       จำนวน  102 หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                       จำนวน  48  หน่วยกิต

2)  กลุ่มวิชาชีพ                                                                           จำนวน  54 หน่วยกิต

- วิชาชีพบังคับ                                                              จำนวน   45 หน่วยกิต

       - วิชาชีพเลือก                                                               จำนวน    9  หน่วยกิต

  • หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    จำนวน    6  หน่วยกิต
  • หมวดวิชาฝึกงานและโครงงานหรือสหกิจศึกษา     จำนวน    6   หน่วยกิต

       แบ่งเป็น 2 แผน คือ

                      แผนที่ 1 ฝึกงานและโครงงานนักศึกษา                            จำนวน    6   หน่วยกิต

              นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่

                               1)  ฝึกงาน                                                                 จำนวน    ≥  240 ชั่วโมง

                               นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานในภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3

                               2) โครงงานนักศึกษา 1                                      จำนวน    2  หน่วยกิต

                               3) โครงงานนักศึกษา 2                                      จำนวน    4  หน่วยกิต

                      แผนที่ 2 สหกิจศึกษา                                                          จำนวน    6   หน่วยกิต

              นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่

                               2) สหกิจศึกษา 1                                                 จำนวน    1  หน่วยกิต

                               3) สหกิจศึกษา 2                                                 จำนวน    5  หน่วยกิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มีค่าใช้จ่ายประมาณ 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

144,000 บาท/ตลอดหลักสูตร