สาส์นจากคณบดี ฉบับที่ 5 เรื่องการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตุลาคม 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 05 ตุลาคม 2012 เวลา 10:55 น.

 

สวัสดีครับคณาจารย์ที่รักทุกท่าน จากการเข้าประชุมมีเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย การให้ได้รับเงินชดเชย และเงินค่าครองชีพชั่วคราว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
ผมจึงขอแจ้งสาระจากการประชุมในหลักการดังนี้
ตามที่ ก.พ. ได้มีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองใหม่ ณ วันที่
1 ตุลาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 ซึ่งการกำหนดอัตราเงินเดือนครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มกราคม
2555 มีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุของข้าราชการตามคุณวุฒิในอัตราเพิ่มที่
ค่อนข้างมาก และได้มีการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุก่อนวันที่
1 มกราคม 2555 ให้ด้วย (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม
2555) ซึ่งงบประมาณสำหรับการกำหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุใหม่และการปรับ
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของข้าราชการ สำนักงบประมาณได้จัดสรรให้ทั้งหมดสำหรับการจัดสรรค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 สำนักงบประมาณได้จัดสรรอัตราค่าจ้างใหม่เท่ากับเงินเดือนข้าราชการ คูณ 1.7 และ 1.5 เฉพาะอัตราใหม่ที่ทดแทนการลาออกและเกษียณอายุราชการ และเงินค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับผู้ที่ได้รับค่าจ้างไม่ถึง 15,000 บาท เท่านั้น โดยไม่ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิเป็นเงินชดเชยของผู้ที่ได้รับการจ้างก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 เช่นเดียวกับข้าราชการ
 
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่าควรมีการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้
ใกล้เคียงกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ตามจำนวนงบประมาณที่มหาวิทยาลัยมีอยู่และได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ซึ่งจากการประมาณการเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยมีอยู่
3 แหล่ง คือ 1) จากอัตราว่างที่ยังไม่ได้จ้าง 2) จากเงินค่าครองชีพชั่วคราวและ 3) จากอัตรา
ค่าจ้างใหม่ ที่ได้รับจากการทดแทนการลาออกและเกษียณอายุ มีเงินอยู่จำนวน 64 ล้านบาท
ซึ่งเงินจำนวนนี้มหาวิทยาลัยจะจ่ายเป็น 3 ส่วน คือ
1) ค่าจ้างสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุใหม่
2) การปรับค่าจ้างให้เท่ากับอัตราค่าจ้างใหม่และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิเป็นเงินชดเชยสำหรับผู้ที่ได้จ้างมาแล้ว
3) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
และได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ให้กำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุใหม่ตามคุณวุฒิ โดยใช้บัญชี
อัตราเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 คูณ 1.5 สำหรับตำแหน่งวิชาการ และ 1.3
สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2555
2. สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างมาแล้วก่อน 1 ตุลาคม 2555 ให้ปรับค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างใหม่ และปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิเป็นเงินชดเชย โดยในหลักการพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เคยจ้างมาแล้วจะได้รับเงินที่เป็นเงินตัวค่าจ้างไม่น้อยกว่าเงินที่เป็นตัวเงินค่าจ้าง
ของผู้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดสำหรับการปรับเงินเพิ่ม
พนักงานราชการ ซึ่งมีสูตรในการคำนวณ ดังนี้
อัตราค่าจ้างใหม่ = อัตราค่าจ้างแรกบรรจุใหม่ + เงินชดเชย
เงินชดเชย = * อัตราการชดเชย x (**ค่าจ้างปัจจุบัน-ค่าจ้างแรกบรรจุเดิม)
 
โดย *อัตราการชดเชยให้กำหนดที่ 0.56 ซึ่งจะทำให้งบประมาณที่ต้องใช้ไม่เกิน 64 ล้านบาท
ตามที่มหาวิทยาลัยมีอยู่   และในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ได้พิจารณาใช้ค่า 0.67 แทนหลังจากมีการที่อาจารย์พนักงานเดินทางไปขอต่อรองกับอธิการบดีในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาครับ
** ค่าจ้างปัจจุบันให้ใช้ค่าจ้างหลังปรับเพิ่มค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 แล้ว
3. การได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
3.1 ผู้ที่บรรจุในตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี
ขึ้นไป ที่ได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้น
อีกจนได้รับเงิน เดือนละ 15,000 บาท
3.2 ผู้ที่บรรจุในตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ
ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ได้รับค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวเพิ่มเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมเงินค่าจ้างและเงินค่าครองชีพแล้วต้องไม่เกิน
เดือนละ 12,285 บาท
4. อัตราค่าจ้างแรกบรรจุใหม่และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิข้างต้น ให้ใช้สำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้
หน่วยงาน
สำหรับพนักงานเงินรายได้ให้คณะ/หน่วยงาน โดยคณะกรรมการพนักงานเงิน
รายได้หน่วยงานพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างได้ตามความเหมาะสมของงบประมาณเงินรายได้
ของคณะ/หน่วยงาน
อนึ่ง การปรับเงินเพิ่มค่าจ้างตามคุณวุฒิสำหรับผู้ที่ได้เคยจ้างมาแล้ว โดยอ้างอิงอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 สำนักงบประมาณได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยต่างๆ
สำรวจวงเงินงบประมาณที่จะต้องใช้เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาในการจัดสรรเงิน ซึ่งหากมี
ความคืบหน้าใด มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้คณะ/หน่วย ทราบ
 
ส่วนเรื่องอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2555 ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในวาระการพูดคุย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 9 เมษายน 2554 และลงวันที่
4 พฤษภาคม 2555 ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่
1 เมษายน 2554 โดยใช้ฐานบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 คูณด้วย 1.5
สำหรับตำแหน่งสายวิชาการ และคูณด้วย 1.3 สำหรับตำแหน่งสายสนับสนุน และปรับเพิ่ม
5% และเนื่องจาก ก.พ. ได้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 1 มกราคม 2555 และ1 เมษายน 2555 นั้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้กำหนดค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2555 โดยอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิ (อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ) ใช้อัตรา
เงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 คูณด้วย 1.5 สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์ และคูณด้วย 1.3 สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีคำนวณแล้วหลักหน่วย
เป็นเศษ ให้ปัดเพิ่มเป็นหลักสิบ ดังนี้
1. อัตราค่าจ้างตำแหน่งประเภทวิชาการ
วุฒิปริญญาตรี 13,710
อาจารย ์ วุฒิปริญญาโท 18,900
วุฒิปริญญาเอก 25,520
2. อัตราค่าจ้างตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
วุฒิปริญญาตรี 11,890
ระดับปฏิบัติการ
วุฒิปริญญาโท 16,380
วุฒิปริญญาเอก 22,120
3. อัตราค่าจ้างตำแหน่งประเภททั่วไป
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 8,340
ระดับปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 9,120
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 9,980
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 19:39 น.