อ. มานพ ธรสินธุ์

อ. มานพ ธรสินธุ์

ประสบการณ์งานวิจัยและผลงานวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

Tarasin, M. 2013. Effect of eucalyptus wood vinegar on rubberwood infestation by Asian
        subterranean termite, Coptotermes gestroi (Isoptera: Rhinotermitidae).
        Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 78(2): 317-322.
Tarasin, M. 2014. Thermal modification of rubberwood for increase Asian subterranean
        termite resistance. Communications in Agricultural and Applied Biological
        Sciences. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 79(2): 279-282.
Tarasin, M. and Rattanapun, W. 2013. Hot palm oil treatment to confer rubberwood
        resistance against the pest Sinoxylon anale Lesne (Coleoptera: Bostrichidae) attack.
        Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 78(2): 323-326.

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ

มานพ ธรสินธุ์. 2557. ประสิทธิภาพน้ำส้มควันไม้ยูคาลิปตัสในการลดการทำลายจากปลวกใต้ดินในไม้ยางพาราภายใต้
        สภาวะที่แตกต่างกัน. แก่นเกษตร 42(ฉบับพิเศษ 1): 615-619.
มานพ ธรสินธุ์. 2557. ผลการอบไม้ยางพาราภายใต้ระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันที่มีต่อการทำลายของปลวกใต้ดิน
        Coptotermes gestroi (Wasmann). แก่นเกษตร 42(ฉบับพิเศษ 3): 432-436.
มานพ ธรสินธุ์ และวิกันดา รัตนพันธ์. 2560. ประสิทธิภาพของยางสนฉัตรในการป้องกันเนื้อไม้ยางพาราจากการทำลาย
        ของปลวกใต้ดิน. แก่นเกษตร 45(ฉบับพิเศษ 1): 1303-1306.
มานพ ธรสินธุ์ และวิกันดา รัตนพันธ์. 2561. การศึกษาการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้เสม็ดขาว. แก่นเกษตร 46
        (ฉบับพิเศษ 1): 76-81.
วิกันดา รัตนพันธ์ และมานพ ธรสินธุ์. 2558. ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชในการป้องกันการลงทำลายของ
        ปลวกใต้ดิน Coptotermes gestroi (Isoptera: Rhinotermitidae). วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(ฉบับพิเศษ 1): 405-408.
วิกันดา รัตนพันธ์ และมานพ ธรสินธุ์. 2558. คุณสมบัติและความต้านทานปลวกของไม้การบูร. วารสารเกษตรพระจอม
        เกล้า, 33 (พิเศษ 1): 877-882.
วิกันดา รัตนพันธ์ และมานพ ธรสินธุ์. 2560. ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรของสัตว์ขาปล้องที่
        พบในหม้อของหม้อข้าวหม้อแกงลิง. แก่นเกษตร 45(ฉบับพิเศษ 1): 1378-1384.

ผลงานที่นำเสนอในงานประชุมระดับนานาชาติ

Tarasin, M. 2013. Effect of eucalyptus wood vinegar on rubberwood infestation by Asian
        subterranean termite, Coptotermes gestroi (Isoptera: Rhinotermitidae).
        65th International Symposium on Crop Protection, May 21, Faculty of Bioscience
        Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium.
Tarasin, M. and Rattanapun, W. 2013. Rubberwood preservative based on heated
        oil treatment for decrease Sinoxylon anale Lesne (Coleoptera: Bostrichidae)
        attack. 65th International Symposium on Crop Protection, May 21, Faculty of
        Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium.
Tarasin, M., Petharwut A. and Rattanapun W. 2013. Potential of boron rubberwood
        preservatives against Asian subterranean termite Coptotermes gestroi (Isoptera:
        Rhinotermitidae). The 5th International Symposium of IWoRS, November 7-8,
        Novotel Hotel, Balikpapan, Indonesia.
Tarasin, M. 2014. Thermal modification of rubberwood for increase Asian subterranean
        termite resistance. 66th International Symposium on Crop Protection, May 20,
        Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium.
Rattanapan, W. and Tarasin, M. 2014. Effect of thermal modification on termite resistance and
        performance properties of rubberwood. 3rd International Conference on Processing
        Technologies for the Forest and Biobased Products Industries, September 24-26,
        University of Applied Sciences, Campus Kuchl, Salzburg.

ผลงานที่นำเสนอในงานประชุมระดับชาติ

มานพ ธรสินธุ์. 2556. การรักษาไม้ยางพาราโดยการใช้น้ำส้มควันไม้ยูคาลิปตัสเพื่อลดการทำลายของ
        ปลวกใต้ดิน. การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 26-28 พฤศจิกายน, โรงแรม
        เซนทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์, เมือง, ขอนแก่น.
มานพ ธรสินธุ์. 2557. ประสิทธิภาพน้ำส้มควันไม้ยูคาลิปตัสในการลดการทำลายจากปลวกใต้ดินในไม้
        ยางพาราภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน. งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15, 27-28 มกราคม,
        คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เมือง, ขอนแก่น.
มานพ ธรสินธุ์. 2557. ผลการอบไม้ยางพาราภายใต้ระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันที่มีต่อการทำลายของ
        ปลวกใต้ดิน Coptotermes gestroi. งานประชุมวิชาการพืชสวน ครั้งที่ 13, 29-31 กรกฎาคม,
        โรงแรมเซนทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์, เมือง, ขอนแก่น.