ดร. เยาวพรรณ สนธิกุล

ดร. เยาวพรรณ สนธิกุล

ประสบการณ์งานวิจัยและผลงานวิชาการ

1. การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยเครื่องหมาย Random              Amplified Polymorphic DNA (RAPD) และเครื่องหมาย Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR)
        แหล่งทุนวิจัย : เงินรายได้มหาวิทยาลัย ชื่อทุน : พัฒนานักวิจัย ปี 2558
        ระยะเวลาการวิจัย : 2558-2559
        งบประมาณ : 110,000 บาท
        สัดส่วนวิจัย : 90%
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์และเก็บรักษาสายพันธุ์แท้หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี Nepenthes                      thorelii (suratensis) และสายพันธุ์ตรัง Nepenthes mirabilis var. globosa ด้วยเทคโนโลยีเมล็ดเทียม
        แหล่งทุนวิจัย : เงินงบประมาณแผ่นดิน ชื่อทุน :อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.) ปี 2559
        ระยะเวลาการวิจัย : 2558-2560
        งบประมาณ : 250,000 บาท
        สัดส่วนวิจัย : 55%
3. การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้เครื่องหมาย SSR ‎
        แหล่งทุนวิจัย : เงินรายได้วิทยาเขต ชื่อทุน : ทั่วไป (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) ปี 2559
        ระยะเวลาการวิจัย : 2559-2561
        งบประมาณ : 250,000 บาท
        สัดส่วนวิจัย : 50%
4. โครงการจัดตั้งเขตพื้นที่ปกปักและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าชายหาด ทุ่งไสไช อำเภอไชยา
        จังหวัดสุราษฎร์ธานี
        แหล่งทุนวิจัย : เงินงบประมาณแผ่นดิน ชื่อทุน :อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.) ปี 2560
        ระยะเวลาการวิจัย : 2559-2561
        งบประมาณ : 200,000 บาท
        สัดส่วนวิจัย : 55%

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย

1. โครงการวิจัย การเก็บรวบรวมพันธุ์และศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์พืช‎ในวงศ์ ‎Aristolochiaceae ‎ที่เป็นอาหารของผีเสื้อถุงทอง           ‎Troides spp‎. ‎เพื่อการอนุรักษ์
        แหล่งทุนวิจัย : เงินงบประมาณแผ่นดิน ชื่อทุน : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.) ปี 2560
        ระยะเวลาการวิจัย : 2560
        งบประมาณ : 130,000 บาท
        สัดส่วนวิจัย : 25%
2. โครงการวิจัย ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการเก็บรักษาเมล็ดหม้อ‎ข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ ‎Nepenthes mirabilis, N‎.                    ‎mirabilis var‎. ‎globosa ‎และ ‎N‎. thorelii‎
        แหล่งทุนวิจัย : เงินงบประมาณแผ่นดิน ชื่อทุน : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.) ปี 2560
        ระยะเวลาการวิจัย : 2559-2560
        งบประมาณ : 250,000 บาท
        สัดส่วนวิจัย : 20%
3. โครงการวิจัย การศึกษาการเพาะขยายพันธุ์เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง‎พันธุ์แท้ในภาคใต้ของไทย‎
        แหล่งทุนวิจัย : เงินงบประมาณแผ่นดิน ชื่อทุน : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.) ปี 2560
        ระยะเวลาการวิจัย : 2559-2560
        งบประมาณ : 450,000 บาท
        สัดส่วนวิจัย : 25%
4. โครงการวิจัย การสำรวจพิกัดต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิด ‎Nepenthes ‎mirabilis var‎. ‎globosa
        ‎(‎Viking‎) ‎เพื่อการจัดการเขตปกปักพันธุกรรมพืช
        แหล่งทุนวิจัย : เงินงบประมาณแผ่นดิน ชื่อทุน : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.) ปี 2560
        ระยะเวลาการวิจัย : 2559-2560
        งบประมาณ : 250,000 บาท
        สัดส่วนวิจัย : 20%
5. โครงการวิจัย ศึกษาคุณภาพดิน ธาตุอาหารและสภาพเวดล้อมในบริเวณ‎ที่หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ ‎N‎. ‎mirabilis var‎.                      ‎globosa ‎และ ‎N‎. ‎thorelii ‎เจริญเติบโต‎ตามธรรมชาติ‎
        ‎แหล่งทุนวิจัย : เงินงบประมาณแผ่นดิน ชื่อทุน : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.) ปี 2560
        ระยะเวลาการวิจัย : 2559-2561
        งบประมาณ : 500,000 บาท
        สัดส่วนวิจัย : 20%
6. ‎โครงการวิจัย การย้ายปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิด Nepenthes suratensis และการจัดการพื้นที่เฉพาะสำหรับปกปัก                     พันธุกรรม
        แหล่งทุนวิจัย : เงินงบประมาณแผ่นดิน ชื่อทุน : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.) ปี 2560
        ระยะเวลาการวิจัย : 2559-2561
        งบประมาณ : 200,000 บาท
        สัดส่วนวิจัย : 20%
7. โครงการวิจัย โครงการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรและไม้หอมใน‎พื้นที่ภาคใต้ตอนบน‎
        แหล่งทุนวิจัย : เงินงบประมาณแผ่นดิน ชื่อทุน : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.) ปี 2560
        ระยะเวลาการวิจัย : 2559-2564
        งบประมาณ : 400,000 บาท
        สัดส่วนวิจัย : 13%

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

Musimun, C.,  Chuysongmuang, M., Permpoonpattana, P., Chumkeaw, P., Sontikun, Y., Ummarat, N. and Srisawat, T.            2017. FACS analysis of bacterial responses to extracts of Vatica diospyroides Fruit show dose and time                        dependent induction patterns. Walailak Journal : Agricultural Technology and Biological Sciences 14(11) : 883-            891.

Kanjanasopa, D., Somwong, B., Srisawat, T., Thitithanakul, S., Sontikul, Y. and Choengthong, S. 2017. Callus                           induction    and somatic embryogenesis from cultured zygotic embryo of Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr. an                edible native plant species in Southern Thailand. Walailak Journal : Agricultural Technology and Biological                   Sciences 14(11) : 875-882.

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ

เยาวพรรณ สนธิกุล สนธิชัย จันทร์เปรม พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ เสริมศิริ จันทร์เปรม. 2558. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสักและการ                  ทดสอบความต้านทานต่อสารปฏิชีวนะของเนื้อเยื่อสักเพื่อการถ่ายยีน.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46 (2) : 101-113.       

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ อ่อนสนิท  และเยาวพรรณ สนธิกุล.                2559. การสกัดดีเอ็นเอของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ Nepenthes mirabilis. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3        (ฉบับพิเศษ 2) : 28-33.

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

พัชรี นาคแก้ว เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล ธีร ศรีสวัสดิ์ และ                                    เยาวพรรณ สนธิ       กุล. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้            สกุลม้าวิ่งในพื้นที่ทุ่งใสไช จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3 (ฉบับพิเศษ 2) : 24-27.

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

สุรพล ฐิติธนากุล วิชุดา เพชรน้อย เยาวพรรณ สนธิกุล สุชาติ เชิงทอง และ บุญฑริกา ใจกระจ่าง. 2559. ปริมาณธาตุอาหารในใบ                ก่อนการออกดอกของเงาะ (Nephelium lappaceum L.) พันธุ์โรงเรียน.วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3 (ฉบับพิเศษ 1) :             40-44.

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ประกาย อ่อนวิมล เยาวพรรณ สนธิกุล สนธิชัย จันทร์เปรม และเสริมศิริ จันทร์เปรม. 2560. การถ่ายยีนรายงานผล gus และ mgfp            เข้าสู่เนื้อเยื่อสัก โดยการใช้อะโกรแบคทีเรียม. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 35 (3) : 145-154.

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

เสริมศิริ จันทร์เปรม เยาวพรรณ สนธิกุล ประกาย อ่อนวิมล และ สนธิชัย จันทร์เปรม. 2561. การชักนำให้เกิดยอดจากชิ้นส่วนข้อ                ของสักในสภาพหลอดทดลอง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36 (2) : 126-134.

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

อมรรัตน์ แก้วคุ้มภัย สรายุทธ อ่อนสนิท เยาวพรรณ สนธิกุล ธีร ศรีสวัสดิ์ และสุรพล ฐิติธนากุล. 2561. วิธีการที่เหมาะสมในการ               ตรวจสอบความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสร หม้อข้าวหม้อแกงลิง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49 : 225-229.

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

 
บทความทางวิชาการ

สรายุทธ อ่อนสนิท สุรพล ฐิติธนากุล เยาวพรรณ สนธิกุล และธีร ศรีสวัสดิ์. 2559. การอนุรักษ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์                 เสือสุราษฎร์ (Nepenthes suratensis) แหล่งสุดท้ายในธรรมชาติ. วารสาร@Surat 6(63) : 38-39. 

เยาวพรรณ สนธิกุล สรายุทธ อ่อนสนิท สุรพล ฐิติธนากุล และธีร ศรีสวัสดิ์. 2559. เพาะเลี้ยงเมล็ดต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์          สุราษฎร์ปลอดเชื้อ. วารสาร@Surat 6(72) : 36-37.

สรายุทธ อ่อนสนิท สุรพล ฐิติธนากุล และเยาวพรรณ สนธิกุล. 2560. ข้ามเกาะพาชมหม้อข้าวหม้อแกงลิงแห่งพังงา ในภาวะเสี่ยง                ต่อการสูญพันธุ์สูง. วารสาร@Surat 7(74):36-37.