ดร. สุรพล ฐิติธนากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ฐิติธนากุล

ประสบการณ์งานวิจัยและผลงานวิชาการ

1) โครงการผลของสารโพแทสเซียมคลอเรต (‎KClO‎3‎) ‎โพแทสเซียมไนเตรต (‎KNO‎3‎) ‎และไทโอยูเรีย‎(‎Thiourea‎) ‎ต่อ‎การแตก
        ตาในเงาะ (‎Nepheliumlappaceum L‎.) ‎พันธุ์โรงเรียน‎
        ปี พ.ศ. 2557 งบประมาณ 200,000 บาท งบประมาณเงินรายได้
        หัวหน้าโครงการวิจัย
2) โครงการความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการออกดอก ผลผลิต และคุณภาพของเงาะพันธุ์ “โรงเรียน” ใน
        จังหวัดสุราษฏร์ธานี
        ปี พ.ศ. 2557 งบประมาณ 400,000 บาท งบประมาณเงินรายได้
        หัวหน้าโครงการวิจัย
3) โครงการกระบวนการอัดขึ้นรูปไม้ปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตถาดเพาะ
        ปี พ.ศ. 2558 งบประมาณ 200,000 บาท งบประมาณจาก สกอ.
        ผู้ร่วมวิจัย
4) โครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์และเก็บรักษาสายพันธุ์แท้หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี
        Nepenthes thorelii (suratensis) และสายพันธุ์ตรัง Nepenthes mirabilis var. globosaด้วยเทคโนโลยีเมล็ดเทียม
        ปี พ.ศ. 2559 งบประมาณ 250,000 บาท งบประมาณจาก อพ.สธ.
        ผู้ร่วมวิจัย
5) โครงการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการเก็บรักษาละออง‎เกสรเพศผู้ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ ‎N‎. ‎mirabili, ‎
        และ‎N‎. ‎thorelii
        ปี พ.ศ. 2559 งบประมาณ 250,000 บาท งบประมาณจาก อพ.สธ.
        หัวหน้าโครงการวิจัย
6) โครงการการสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปไม้ปาล์มน้ำมันขนาดเล็กเพื่อผลิตกระถาง‎เพาะเมล็ด
        ปี พ.ศ. 2559 งบประมาณ 120,000 บาท งบประมาณจาก สกอ.
        หัวหน้าโครงการวิจัย
7) ศึกษาคุณภาพดิน ธาตุอาหารและสภาพแวดล้อมในบริเวณที่หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ N. mirabilis var. globosa
        และ N. thorelii เจริญเติบโตตามธรรมชาติ
        ปี พ.ศ. 2560 งบประมาณ 200,000 บาท งบประมาณจาก อพ.สธ.
        หัวหน้าโครงการวิจัย

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

Kanjanasopa, D., Somwong, B., Srisawa, T., Thitithanakul, S., Sontikul, Y.,andChoengthong, S. 2017. In vitro
        propagation of Eleiodoxaconferta (Griff.) Burr., an endemic and endangered edible plant species in southern                    Thailand. Walailak Journal of Science and Technology. 14(11): 875-882.

Thitithanakul, S., N. Ma, S. Sukkawong and B. Jaikrajang. 2017. Determination of nitrogen and phosphorus                                requirement of the RRIM 600 and RRIT 251 young rubber trees. Walailak J Sci& Tech. 14(7): 571-580. 

ThitithanakulSuraphon, Pétel Gilles, Chalot Michel, Beaujard François (2012) Supplying nitrate before bud break                     induces pronounced changes in nitrogen nutrition and growth of young poplars. Functional Plant Biology 39, 795–        803.

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ

อมรรัตน์ แก้วคุ้มภัย สรายุทธ อ่อนสนิท เยาวพรรณ สนธิกุล ธีร ศรีสวัสดิ์1 และสุรพลฐิติธนากุล. 2561. วิธีการที่เหมาะสมใน
        การตรวจสอบความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิง. ว.วิทยาศาสตร์เกษตร. 49 : 1 (พิเศษ)
        : 225-229
สุรพลฐิติธนากุล วิชุดา เพชรน้อย เยาวพรรณ สนธิกุล สุชาติ เชิงทอง และ บุญฑริกา ใจกระจ่าง. 2559. ปริมาณธาตุอาหารในใบก่อน        การออกดอกของเงาะ (Nepheliumlappaceum L.) พันธุ์โรงเรียน.วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ปีที่3 ฉบับพิเศษ (I),40-44.

เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพลฐิติธนากุลสรายุทธ อ่อนสนิท และเยาวพรรณ สนธิกุล. 2559.         การสกัดดีเอ็นเอของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ Nepenthes mirabilis. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ             (2). หน้า 28-33.

พัชรี นาคแก้ว เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพลฐิติธนากุล ธีร ศรีสวัสดิ์ และ เยาวพรรณ สนธิ              กุล. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในพื้นที่ทุ่งใสไช           จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (2). หน้า 24-27.

เอรียา เทพรินทร์สมพงษ์ สุขขาวงษ์ สุรัตน์วดี ชูโชติ สรายุทธ อ่อนสนิท และสุรพลฐิติธนากุล. 2558. อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บ              รักษาเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ Nepenthes mirabilis. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(ฉบับพิเศษ 1), 250-254.

นิตยา เกตุแก้ว ดวงรัตน์ ชูเกิด และสุรพลฐิติธนากุล.2558. การผลิตไข่น้าด้วยน้ำทิ้ง จากบ่อเลี้ยงปลาดุก. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า         33(ฉบับพิเศษ 1), 869-876.
สุรพลฐิติธนากุล และ สุชาติ เชิงทอง.2557. ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรต (‎KClO‎3‎) ‎โพแทสเซียมไนเตรต (‎KNO‎3‎) ‎และไทโอยู                   เรีย‎(‎Thiourea‎) ‎ต่อ‎การแตกตาในเงาะ (‎Nepheliumlappaceum L‎.) ‎พันธุ์โรงเรียน‎.วารสารแก่นเกษตร 42(3), 25-31‎. 

สมยศ มิฉา และ สุรพลฐิติธนากุล.2557. การเจริญเติบโตและการปรับตัวของยางพารา (Heveabrasiliensis) อายุ 1 ปี พันธุ์ RRIM              600 และ RRIT 251 ในสภาวะน้ำท่วมขัง. วารสารแก่นเกษตร 42(3), 362-367‎.

ผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

Thitithanakul, S., François B., Gilles P. and Michel C. 2011. Nitrogen supply before bud break strongly impacts spring             development of young poplar”, 26th New Phytologist Symposium Bioenergy trees – INRA- Nancy, 17-19 May 2011,           France.