ดร. วิกันดา รัตนพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันดา รัตนพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกันดา รัตนพันธ์

ประสบการณ์งานวิจัยและผลงานวิชาการ

1) โครงการ เปรียบเทียบการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าวโดยชีววิธี (แมลงศัตรูธรรมชาติ) และการใช้สาร
        ป้องกันกำจัดแมลง ชุดโครงการ: การพัฒนาการผลิตข้าวและการใช้ประโยชน์จากศัตรูข้าว
        ปี พ.ศ. 2552-2553 งบประมาณ 336,500 บาท งบประมาณแผ่นดิน
        หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย
2) โครงการ ชนิดและการเปลี่ยนแปลงประชากรแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัด
        พัทลุง
        ปี พ.ศ. 2553 งบประมาณ 50,000 บาท ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ งบเงินรายได้
        หัวหน้าโครงการวิจัย
3) โครงการ การประเมินระดับความต้านทานของพันธุ์พริกต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยอ่อน (Myzus persicae)
        โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและปริมาณธาตุอาหารสะสมในพริก ชุดโครงการ: การศึกษาและพัฒนา
        ศักยภาพการผลิตพริกในภาคใต้ของประเทศไทย
        ปี พ.ศ. 2555 งบประมาณ 250,000 บาท งบประมาณแผ่นดิน
        หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย
4) โครงการ ชีววิทยาของแมลงสิง: ประชากร พืชอาศัย และความชอบสายพันธุ์ข้าว
        ปี พ.ศ. 2556 งบประมาณ 455,000 บาท งบประมาณแผ่นดิน
        หัวหน้าโครงการวิจัย
5) โครงการ ชนิดของเพลี้ยอ่อนและพืชอาศัยที่เหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของแมลงศัตรูธรรมชาติ
        ปี พ.ศ. 2557 งบประมาณ 147,000 บาท งบภายนอกศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
        หัวหน้าโครงการวิจัย
6) ผลของแทนนินจากพืชต่อปลวกใต้ดิน Coptotermes gestroi (Wasmann) (Isoptera: Rhinotermitidae) ซึ่งลง
        ทำลายไม้ยางพารา
        ปี พ.ศ. 2558 งบประมาณ 336,000 บาท งบประมาณแผ่นดิน (นอกรอบ)
        หัวหน้าโครงการวิจัย
7) การใช้แตนเบียนควบคุมเพลี้ยอ่อนในผักเศรษฐกิจโดยใช้ระบบ Banker plant
        ปี พ.ศ. 2559 งบประมาณ 215,710 บาท งบภายนอกศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
        หัวหน้าโครงการวิจัย
8) การศึกษาความชอบพืชอาศัยและการใช้พืชกับดักในการจัดการแมลงวันผลไม้ Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera:
        Tephritidae) ในพริก
        ปี พ.ศ. 2559 งบประมาณ 305,404 บาท งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
        หัวหน้าโครงการวิจัย
9) ความหลากหลายของแมลงที่พบในหม้อของหม้อข้าวหม้อแกงลิง
        ปี พ.ศ. 2559 งบประมาณ 250,000 บาท อพ.สธ.
        หัวหน้าโครงการวิจัย
10) การศึกษาการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกไม้เสม็ดขาว
        ปี พ.ศ. 2559 งบประมาณ 392,216 บาท งบภายนอก (มูลนิธิชัยพัฒนา)
        ผู้ร่วมโครงการวิจัย
11) การศึกษาการผลิตแผ่นชิ้นไม้ฝาอัดซีเมนต์จากไม้เสม็ดขาว
        ปี พ.ศ. 2559 งบประมาณ 616,916 บาท งบภายนอก (มูลนิธิชัยพัฒนา)
        ผู้ร่วมโครงการวิจัย
12) การเก็บรวบรวมพันธุ์และศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์พืชในวงศ์ Aristolohiaceae ที่เป็นพืชอาหารของผีเสื้อถุงทอง
        Troides spp. เพื่อการอนุรักษ์
        ปี พ.ศ. 2560 งบประมาณ 130,000 บาท อพ.สธ.
        หัวหน้าโครงการวิจัย
13) พันธุ์พืชในสกุล Cinnamomum ที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
        ปี พ.ศ. 2560 งบประมาณ 130,000 บาท อพ.สธ.
        หัวหน้าโครงการวิจัย

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

Rattanapun, W., Thirakhupt, V. and Srikosamatara, S. 2001. Diversity of Soil Arthropods in
        Different Forest Types at Khao Nor Chuchi, Krabi Province, Thailand. Master’s
        degree Thesis. Mahidol University. 101 pp.
Rattanapun, W., Amornsak, W. and Clarke, A.R. 2009. Mango Varietal Preference and the
        Effect of Physiological Changes during Mango Ripening on Host Utilisation by
        Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae). Ph.D. Thesis, Kasetsart
        University. 138 pp.
Rattanapun, W. 2009. Thesis summary. Australian Journal of Entomology 48: 347-
        348.
Rattanapun, W., Amornsak, W. and Clarke, A.R. 2009. Bactrocera dorsalis
        preference for and performance on two mango varieties at three stages of
        ripeness. Entomologia Experimentalis et Applicata 131: 243-253.
Rattanapun, W., Amornsak, W. and Clarke, A.R. 2010. Is a mango just a mango?
        Testing within-fruit oviposition site choice and larval performance of a
        highly polyphagous fruit fly. Arthropod-Plant Interactions 4: 35-44.
Rattanapun, W. 2012. Biology and potentiality in biological control of Micraspis
        discolor (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae). Communications in
        Agricultural and Applied Biological Sciences 77(4): 541-548.
Rattanapun, W. 2012. Diversity and population dynamics of pests and predators in irrigated
        rice fields with treated and untreated pesticide. Communications in Agricultural and
        Applied Biological Sciences 77(4): 601-609.
Rattanapun, W. 2012. Host Plants Dependent Prey Suitability of Predatory Lady Beetles.
        Journal of the Entomological Research Society 14: 29-37.
Rattanapun, W. 2013. Biology of rice bug, Leptocoriza oratorius (Fabricius) (Hemiptera:
        Alydidae): Population change and alternative host plant. Communications in
        Agricultural and Applied Biological Sciences 78(2): 193-197.
Rattanapun, W. 2017. Banker plant system using Hysteroneura setariae (Thomas)
        (Hemiptera: Aphididae) as a non-pest prey to build up the lady beetle
        populations. Journal of Asia-Pacific Entomology 20: 437-440.
        Tarasin, M. and Rattanapun, W. 2013. Hot palm oil treatment to confer rubberwood
        resistance against the pest Sinoxylon anale Lesne (Coleoptera: Bostrichidae) attack.
        Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 78(2): 323-326.

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ

วิกันดา รัตนพันธ์. 2557. ผลของพันธุ์พริกต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยอ่อน (Myzus persicae). แก่นเกษตร 42 (ฉบับ
        พิเศษ 1): 512-517.
วิกันดา รัตนพันธ์. 2557.การเปลี่ยนแปลงประชากรของแมลงสิงในนาข้าว. แก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 1): 518-523.
วิกันดา รัตนพันธ์ และจตุพร ไกรถาวร. 2557.สัณฐานวิทยาและความหนาแน่นของขนบนใบพริกที่มีผลต่อการ
        แพร่กระจายของเพลี้ยอ่อน. แก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 3): 712-717.
วิกันดา รัตนพันธ์. 2557. ผลของพันธุ์พริกต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยอ่อน (Myzus persicae). แก่นเกษตร 42 (ฉบับ
        พิเศษ 1): 512-517.
คัทริยา สิทธิฤทธิ์ สุรพล ฐิติธนากุล และวิกันดา รัตนพันธ์. 2560. ผลของลักษณะสัณฐานวิทยาของมะเขือเทศที่มีต่อการ
        เจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci (G.) (Hemiptera: Aleyrodidae). แก่น
        เกษตร 45(ฉบับพิเศษ1): 449-455.
วิกันดา รัตนพันธ์ และมานพ ธรสินธุ์. 2558. ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชในการป้องกันการลงทำลายของ
        ปลวกใต้ดิน Coptotermes gestroi (Isoptera: Rhinotermitidae). วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(ฉบับพิเศษ 1): 405-            408. 

วิกันดา รัตนพันธ์ และมานพ ธรสินธุ์. 2558. คุณสมบัติและความต้านทานปลวกของไม้การบูร. วารสารเกษตรพระจอม
        เกล้า, 33 (พิเศษ 1): 877-882.
วิกันดา รัตนพันธ์ และมานพ ธรสินธุ์. 2560. ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรของสัตว์ขาปล้องที่
        พบในหม้อของหม้อข้าวหม้อแกงลิง. แก่นเกษตร 45(ฉบับพิเศษ 1): 1378-1384.
มานพ ธรสินธุ์ และวิกันดา รัตนพันธ์. 2560. ประสิทธิภาพของยางสนฉัตรในการป้องกันเนื้อไม้ยางพาราจากการทำลาย
        ของปลวกใต้ดิน. แก่นเกษตร 45(ฉบับพิเศษ 1): 1303-1306.
มานพ ธรสินธุ์ และวิกันดา รัตนพันธ์. 2561. การศึกษาการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้เสม็ดขาว. แก่นเกษตร 46(
        ฉบับพิเศษ 1): 76-81.
มานพ ธรสินธุ์. 2557. ประสิทธิภาพน้ำส้มควันไม้ยูคาลิปตัสในการลดการทำลายจากปลวกใต้ดินในไม้ยางพาราภายใต้
        สภาวะที่แตกต่างกัน. แก่นเกษตร 42(ฉบับพิเศษ 1): 615-619.
มานพ ธรสินธุ์. 2557. ผลการอบไม้ยางพาราภายใต้ระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันที่มีต่อการทำลายของปลวกใต้ดิน
        Coptotermes gestroi (Wasmann) แก่นเกษตร 42(ฉบับพิเศษ 3): 432-436.

ผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

Rattanapun, W. and Amornsak, W. 2010. Oviposition choice of Bactrocera dorsalis
        (Hendel) (Diptera: Tephritidae): Fully-ripe fruit or unripe fruit with wound on fruit
        surface. 8th International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance,
        September 26-October 3, 2010, Polytechnic University, Valencia, Spain.
Rattanapun, W., Amornsak, W. and Clarke, A.R. 2010. Color and volatile responses
        of Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae) to different mango ripening stages. 8th International                Symposium on Fruit Flies of Economic Importance, September 26-October 3, 2010, Polytechnic University,              Valencia, Spain.

Rattanapun, W., Amornsak, W. and Clarke, A.R. 2010. Role of host fruit cues to the
        response of Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae). The ISSAAS
        International Congress 2009, January 11-15, 2010, Nongnuch Tropical Botanical
        Garden & Resort, Pattaya, Thailand.
Rattanapun W. and Anchalee, W. 2011. Host plant dependent prey suitability of
        predatory ladybird Menochilus sexmaculatus Fab. (Coleoptera: Coccinellidae).
        Global Conference on Entomology, March 5-9, 2011, Chiang Mai, Thailand.
Rattanapun W. 2012. Biology and potentiality in biological control of Micraspis
        discolor (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae). 64th International Symposium
        on Crop Protection, May 22, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent
        University, Ghent, Belgium.
Rattanapun W. 2012. Diversity and population dynamics of pests and predators in
        irrigated rice fields with treated and untreated pesticide. 64th International
        Symposium on Crop Protection, May 22, Faculty of Bioscience Engineering,
        Ghent University, Ghent, Belgium.
Rattanapun W. 2013. Biology of rice bug, Leptocoriza oratorius (Fabricius) (Hemiptera:
        Alydidae): Population change and alternative host plant. 65th International
        Symposium on Crop Protection, May 21, Faculty of Bioscience Engineering,
        Ghent University, Ghent, Belgium.
Rattanapun, W. 2014. Preliminary evaluation of grass aphid banker plant system for supporting
        predatory lady beetle in greenhouse vegetable. 66th International Symposium on Crop
        Protection, May 20, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium.
Rattanapan, W. and Tarasin, M. 2014. Effect of thermal modification on termite resistance and
        performance properties of rubberwood. 3rd International Conference on Processing
        Technologies for the Forest and Biobased Products Industries, September 24-26,
        University of Applied Sciences, Campus Kuchl, Salzburg.

Tarasin, M. and Rattanapun, W. 2013. Rubberwood preservative based on heated
        oil treatment for decrease Sinoxylon anale Lesne (Coleoptera: Bostrichidae) attack. 65th
        International Symposium on Crop Protection, May 21, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent
        University, Ghent, Belgium.

ผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

วรพรรณ อัญชลี และ วิกันดา รัตนพันธ์. 2554. อิทธิพลของพืชอาศัยต่อความเหมาะสม
        ของเหยื่อในการเลี้ยงด้วงเต่าส้ม Micraspis discolor (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae). การประชุมวิชาการและ          เสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 ประจำปี 2554, 25-28 พฤษภาคม 2554. หาดใหญ่, สงขลา.

อิบรอน อาดมะเร๊ะ และ วิกันดา รัตนพันธ์. 2554. ชนิดและการเปลี่ยนแปลงประชากรของด้วง
        เต่าตัวห้ำในนาข้าว. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้ง
        ที่ 21 ประจำปี 2554, 25-28 พฤษภาคม 2554. หาดใหญ่, สงขลา.
วิกันดา รัตนพันธ์. 2554. ชีววิทยาและการเปลี่ยนแปลงประชากรของด้วงเต่าตัวห้ำ Micraspis
        discolor (Coleoptera: Coccinellidae) ในนาข้าวจังหวัดพัทลุง. การประชุม
        วิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554, 22-24 พฤศจิกายน 2554.
        เมือง, เชียงใหม่.
นฤเทพ อินใหม และ วิกันดา รัตนพันธ์. 2555. ความชอบเหยื่อของด้วงเต่า Micraspis
        discolor (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae). การประชุมวิชาการและเสนอ
        ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555, 25-28 พฤษภาคม 2555.
        หาดใหญ่, สงขลา.