หน้าแรก

หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Economic Plant of Surat Thani Province Research Unit

ข่าวสารของเรา

บุคลากรประจำหน่วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันดา รัตนพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกันดา รัตนพันธ์

หัวหน้าหน่วยวิจัย

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการแมลงศัตรูพืช


ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ฐิติธนากุล

สมาชิกหน่วยวิจัย

ความเชี่ยวชาญ : สรีรวิทยาพืช ธาตุอาหารพืช


ประวัติ

ดร. เยาวพรรณ สนธิกุล

สมาชิกหน่วยวิจัย

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีชีวภาพ


ประวัติ

อ. มานพ ธรสินธุ์

สมาชิกหน่วยวิจัย

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีการรักษาเนื้อไม้


ประวัติ

ส่วนหน้าแรก

หลักการและเหตุผลโดยสังเขป

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย แถบชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นจังหวัดหนึ่งที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีพืชหลักคือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผลเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะนาสาร มังคุด กล้วยหอมทอง ลางสาด และลองกอง นอกจากนี้ในแถบพื้นที่เกาะ เช่น เกาะสมุยและเกาะพะงัน ยังเป็นพื้นที่หลักในการปลูกมะพร้าว ทั้งมะพร้าวกะทิ มะพร้าวน้ำหอม และมะพร้าวแกง และยังมีพันธุ์ข้าวหอมไชยาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักวิชาการ มีการศึกษาเพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่มีความหอมและนุ่ม เหมาะต่อการบริโภค ความสำคัญของพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถเห็นได้จากการที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อดำเนินการในโครงการสำคัญหลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร และโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพรครบวงจร เป็นต้น นอกจากนี้ การเกิดการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวบนเกาะสมุยและเกาะพะงัน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวกะทิหลักของจังหวัด ส่งผลให้หน่วยงานทางการเกษตรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องดำเนินการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวโดยเน้นการใช้วิธีการทางชีววิธีเป็นหลัก เนื่องจากเกษตรกรเจ้าของสวนมะพร้าวไม่ต้องการใช้สารเคมีกำจัดแมลง เพราะคำนึงด้านสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค รวมไปถึงบางพื้นที่ยังผลิตแบบมะพร้าวอินทรีย์ ในการดำเนินงานเหล่านี้ มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำงานกับสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการในส่วนวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันโครงการเหล่านั้นให้ประสบผลสำเร็จ
ดังนั้นนอกจากพืชเศรษฐกิจที่มีหลากหลายชนิดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เช่น แมลงห้ำและแมลงเบียน เพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงในแปลงเกษตร เป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่
ดังนั้น จากปัญหาราคายางและปาล์มน้ำมันตกต่ำ การวิจัยเพื่อพัฒนาพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นของจังหวัดสุราษฎร์ อาจเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งได้ การจัดตั้งหน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ดำเนินการ ย่อมเป็นส่วนสำคัญที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดและการจัดการแมลงศัตรูพืชหลักโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยตามหลัก food security ซึ่งยังคงเป็นทิศทางของการทำการเกษตรในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเพื่อก่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดองค์ความรู้ที่มีแต่เดิม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป การดำเนินงานของหน่วยวิจัยยังสนับสนุนการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถให้ทุนนักศึกษาเพื่อทำงานในส่วนงานวิจัย ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานวิจัยอย่างครบสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับเรา

หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ และรวบรวมเกี่ยวกับแมลง สัตว์ศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช รวมทั้งวิธีป้องกันและกำจัดที่เหมาะสม
2. ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนตัว: บล็อก

ทดสอบการเขียนบล็อก

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453