scit logoscit logo text 

 

ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัล “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดแข่งขัน PSU Masterchef 2019

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติบัตรคะแนนระดับดี จากการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 12

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติบัตรคะแนนระดับดี จากการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 12 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

นายอาทิตย์ เหมือนเลื่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติบัตรจากการสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมี โดยได้รับคะแนนระดับดี ในวิชาเคมีวิเคราะห์ และชีวเคมี จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโดยมีผู้เข้าสอบทั่วประเทศประมาณ 1000 คน จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมกับงานประชุมนานาชาติ PACCON2019 โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ

ทั้งนี้ ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว

chem3

chem4 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

© 2019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. All Rights Reserved.

Search