scit logoscit logo text 

 

ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม สอบผ่านในวิชาเคมีวิเคราะห์ ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
การประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3

กรอกข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์

        ตามที่สภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์ให้เกิดความเชื่อมโยงของการทำงานระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศ ดังนั้นคณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านคณาจารย์ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรอกข้อมูลความเชี่ยวชาญของท่าน  เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือของการทำงานระหว่างหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์กรอกข้อมูล ตามลิงค์ 

044

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search