ทุนการศึกษาบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง

ทุนการศึกษาบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง
น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ ในปีการศึกษา 2564 แล้วยื่นใบสมัครทุน
ทุนละไม่เกิน 400,000 บาท
สมัครได้ที่การยางแห่งประเทศไทยเขต/จังหวัด/สาขา ตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2564
สำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในปี 2564 ในสาขาดังนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ 2 ทุน
หมายเหตุ โปรดตรวจสอบความถูกต้องจาก กยท. อีกครั้งหนึ่ง

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search