รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

การแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ปี พ.ศ. 2563 – 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ปี พ.ศ. 2563 – 2564 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น จำนวน 2 ผลงาน และด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น จำนวน 2 ผลงาน

ผลการแข่งขัน
ปี พ.ศ 2563
1. นางสาวณิชยา เกตุสว่างวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้
ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเครือข่าย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี พ.ศ. 2563
(มีผลงานจากเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 ผลงาน)
ซึ่งนักศึกษารายดังกล่าวจะได้เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

2. นายชินวัฒน์ ช่องลมกรด นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. 2563
(มีผลงานจากเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 3 ผลงาน)

ปี พ.ศ. 2564
3. นางสาวชฎาพร นาทุ่งนุ้ย และ นางสาวอทิตยา สังข์ทอง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้
ผศ. มานพ ธรสินธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. 2564
(มีผลงานจากเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 ผลงาน)

4. นางสาวจุฬาลักษณ์ มากแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา
ได้รับรางวัลชมเชย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2564
(มีผลงานจากเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ผลงาน)

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search