ขอแสดงความยินดี
คณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 141 (3/2564) เมื่อวันที่ 24  มีนาคม 2564

 

 

ไม่มีผู้มารับรางวัล

 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search