ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ
รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 413(3/2563) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 413(3/2563) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.สุชาติ เชิงทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (รหัส 5103) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
อาจารย์มานพ ธรสินธุ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไม้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (รหัส 0161) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
อาจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ (รหัส 6113) ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search