ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ
รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติทางด้านวิทยาการข้อมูลในหัวข้อ PSU SURAT Workshop on Data Science

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติทางด้านวิทยาการข้อมูลในหัวข้อ PSU SURAT Workshop on Data Science ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกสาขาวิชาที่พร้อมจะศึกษาการประมวลผลสำหรับการประยุกต์ในศาสตร์ต่าง ๆ ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/2vK6seSYL23HXnox7

โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

PR PSU SURAT Workshop

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search