รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น
ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
"ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน"
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

n2n1

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search