scit logoscit logo text 

 

ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดแข่งขัน PSU Masterchef 2019
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัล “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2562
ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ "สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี"
2. ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ "สาขาวิชาวัสดุศาสตร์"
3. ดร.วิชุตา แซ่เจีย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ "คณิตศาสตร์ประยุกต์"

Pro1

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

© 2019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. All Rights Reserved.

Search