scit logoscit logo text 

 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัล “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น
ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดแข่งขัน PSU Masterchef 2019

ม.อ.สุราษฎร์ฯ จับมือหอการค้า ร่วมพัฒนาบัณฑิตด้วยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) กับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหารจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และคุณจรุงศักดิ์ สุรัฐชนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดพิธีลงนามขึ้น ณ ห้องท่าวัง 3 โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 TWIL 2019
WIL 2019 2 
WIL 2019 3
 

 

 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

© 2019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. All Rights Reserved.

Search