scit logoscit logo text 

 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
การประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม สอบผ่านในวิชาเคมีวิเคราะห์ ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14

กิจกรรมอบรม "การนำ GLOBE Protocol

วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรม "การนำ GLOBE Protocol ไปใช้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในชุมชน" ณ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

 g1  
g2
 g3  g4

  

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search