รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ม.อ. ลงนาม MOU กับ KSI Global หวังสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย แก้ปัญหาราคายางตกต่ำอย่างยั่งยืน

ม.อ. ลงนาม MOU กับ KSI Global หวังสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย แก้ปัญหาราคายางตกต่ำอย่างยั่งยืน

MOUPSUKSI 21

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เค เอส ไอ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายซุ่ยไฮ้ แซ่เอง ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ลงนาม ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบัณฑิตา ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 2 (LRC2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การลงนามข้อตกลงดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยมี รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา เข้าร่วมกิจกรรม และหารือถึงแนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยโดยเฉพาะผลงานวิจัยด้านยางพารา ที่กำลังประสบปัญหาราคายางตกต่ำ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเอาผลงานวิจัยที่ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ ทดลองจากนักวิจัย ไปสู่การผลิตและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการนำน้ำยางดิบไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์อย่างหลากหลาย และนำไปสู่การแก้ปัญหาราคายางให้ชาวเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคใต้ และได้มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการริเริ่มนำผลงานวิจัย ไปสู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งการสร้างความร่วมมือกับ บริษัท เค เอส ไอ โกลบอล (ประเทศไทย) ที่ผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในครั้งนี้ เป็นเสมือนโมเดลต้นแบบให้มหาวิทยาลัยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ต่อไป

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว ผู้บริหารและตัวแทนจากบริษัทฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง เพื่อดูความพร้อมด้านการทำงานวิจัย และชมผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search