scit logoscit logo text 

 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
การประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม สอบผ่านในวิชาเคมีวิเคราะห์ ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14
ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 26 มค 61 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านชีววิทยา

b2

b3

b4

b5

b1

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search