เทคโนโลยีไม้

อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีไม้

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไม้
 
alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม

หัวหน้าสาขา
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8936
วุฒิการศึกษา : Ph.D.Wood Biology & Wood Technology Georg August University of Goettingen, Germany
 
 
alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา ชูหว่าง

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8601
วุฒิการศึกษา : วท.ม.วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ     ม. วลัยลักษณ์
 
 
 
อ.มานพ ธรสินธุ์

อาจารย์ มานพ ธรสินธุ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8879
วุฒิการศึกษา : วท.ม.วนผลิตภัณฑ์     ม. เกษตรศาสตร์
 
 
 
alt

ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสิรฐ

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Phone: 0-77-355453, 077-355040 ext: 8880
 วุฒิการศึกษา : ปร.ด. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ      ม. วลัยลักษณ์
 
 
 
อ.อัจฉริยะ โชติขันธ์

ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 077-355453
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Natural Resource Ecology and Management (Forest Resources), Oklahama State University, USA.
 
 
 
นางสาวกนกอร แช่อึ้ง

อาจารย์ กนกอร แช่อึ้ง

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:
วุฒิการศึกษา : -
 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search