อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไม้
 
alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม

หัวหน้าสาขา
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8936
วุฒิการศึกษา : Ph.D.Wood Biology & Wood Technology Georg August University of Goettingen, Germany
 
 
alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา ชูหว่าง

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8601
วุฒิการศึกษา : วท.ม.วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ     ม. วลัยลักษณ์
 
 
 
อ.มานพ ธรสินธุ์

อาจารย์ มานพ ธรสินธุ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8879
วุฒิการศึกษา : วท.ม.วนผลิตภัณฑ์     ม. เกษตรศาสตร์
 
 
 
alt

ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสิรฐ

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Phone: 0-77-355453, 077-355040 ext: 8880
 วุฒิการศึกษา : ปร.ด. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ      ม. วลัยลักษณ์
 
 
 
อ.อัจฉริยะ โชติขันธ์

ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 077-355453
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Natural Resource Ecology and Management (Forest Resources), Oklahama State University, USA.
 
 
 
นางสาวกนกอร แช่อึ้ง

อาจารย์ กนกอร แช่อึ้ง

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:
วุฒิการศึกษา : -
 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง
 
ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี

หัวหน้าสาขาวิชา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453  ต่อ -
วุฒิการศึกษา : วท.ด. ชีววิทยา   ม.เชียงใหม่
 
 
 
ดร.กานดา ค้ำชู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ค้ำชู

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:8623
วุฒิการศึกษา : วท.ด. ชีววิทยา    ม. เชียงใหม่
 
 
 
ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที

 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:8874
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์    ม. มหิดล
 

 

ดร.สรายุทธ อ่อนสนิท

ดร.สรายุทธ อ่อนสนิท

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453 ext: 8938
วุฒิการศึกษา: Ph.D. Marine Biology     Xiamen University, P.R.China
 

 

ดร.ดวงรัตน์  ชูเกิด

ดร.ดวงรัตน์ ชูเกิด

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040  ต่อ 8815
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วาริชศาสตร์)             ม.สงขลานครินทร์
 

 

อ.จรีพร เรืองศรี

ดร.จรีพร เรืองศรี

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453  ต่อ 8941
วุฒิการศึกษา: Ph.D. (Aquaculture)  University of Nordland นอรเวย์
 

 

ดร.ดวงรัตน์  ชูเกิด

ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453 Ext. 8941
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Fisheries and Allied Aquacultures   Auburn University  U.S.A. 
Research Interest: Fish Genetics and molecular biotechnology
 

 

อ.สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล

อาจารย์ สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:-
วุฒิการศึกษา : วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง    ม. เกษตรศาสตร์
 

 

ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์

ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:-
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (ม. สงขลานครินทร์)
 

 

ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:-
วุฒิการศึกษา : -
 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์
 
ดร.อติพล พัฒิยะ
 

ดร.อติพล พัฒิยะ

หัวหน้าสาขา
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8882
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. ชีวเคมี       ม.สงขลานครินทร์
 
 
 
ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8924
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ         ม.มหิดล   
 
 
ดร.นพแก้ว เจริญทิพากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8600
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เคมี                                ม.เชียงใหม่
 
 
 
ดร.วัชรสุดา หวลกะสิน

ดร.วัชรสุดา หวลกะสิน

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8933
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. ชีวเคมี                                  ม.สงขลานครินทร์
 
 
ดร.ปรินุช ชุมแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรินุช ชุมแก้ว

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8882
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.เคมี       ม.วลัยลักษณ์
 
 
ดร.อุไรวรรณ ช่างสลัก

ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ์

 
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8882
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.เคมี        ม.สงขลานครินทร์
 
 
Dr. Sergey Navikov

Dr. Sergey Navikov

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8882
วุฒิการศึกษา: Ph.D. Chemistry    A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelemental
 
 
Dr. Sergey Navikov

Associate Professor Dr. Seppo Juhani Karrila

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8882
วุฒิการศึกษา: Ph.D. Chemical Engineering   
 
 
alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา รักกะเปา

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8879
วุฒิการศึกษา : วท.ด. เคมี  ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 
 
ดร.อุไรวรรณ ช่างสลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู ใคลคลาย

 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8882
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เคมีอินทรีย์   ม.สงขลานครินทร์
 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
 
ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน

ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน

หัวหน้าสาขา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / jintapun@yahoo   Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8936
วุฒิการศึกษา:Ph.D.Biotechnology-Microbiology    Montpellier SupAgro, France and ม. สงขลานครินทร์
 
 
รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453  ต่อ -
วุฒิการศึกษา : Ph.d. รีโอโลยีและกระบวนการผลิตพอลีเมอร์   University of Rradford
 
 
 
alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา สุชาติ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453,  0-7735-5040 ext: 8874
วุฒิการศึกษา: Ph.D. (Chemical Engineering),    Universite de Montpellier II, France
 
 
suwalak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:
วุฒิการศึกษา : Ph.D.Chemical Enginerring    Universite de Montpellier II, France
 
 
อ.วรรณรัตน์ พันธุ์วิริยะรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ พันธุ์วิริยรัตน์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext: 8602
วุฒิการศึกษา: ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์    ม. สงขลานครินทร์
 
 
ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์

ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8879
วุฒิการศึกษา : Ph.D.Chemistry & Physico-chemistry of polymer       Universite du Maine, France
 
 
ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์

ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เทคโนโลยีพอลิเมอร์       ม. สงขลานครินทร์
 
 
 
อ.ศุภรัตน์ หนูมา

อาจารย์ ศุภรัตน์ หนูมา

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:
วุฒิการศึกษา: วท.บ.พอลิเมอร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
 
อาจารย์ ณรงค์ เชื่องชยะพันธ์

อาจารย์ ณรงค์ เชื่องชยะพันธ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:-
วุฒิการศึกษา: วท.ม.เทคโนโลยีพอลิเมอร์   
 
 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เมืองดี

หัวหน้าสาขา
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 0-7735-5453, 0-7735-040 ext. 8874
วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Agro-industry Management)     Universite Montpellier II, France
 
 
ทธพงศ์ เพียรโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 Ext. 8941
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยี)  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Phone: 0-7735-5453, 0-7735-040 ext. 8921
วุฒิการศึกษา: Doctor of Engineering (Urban Engineering)   University of Tokyo, Japan
 
 
 
 ดร. ชดาภัษ สุดศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชดาภัษ สุดศิริ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  | Phone: 0-7735-5453,  0-7735-5040 Ext. 8885
วุฒิการศึกษา: Dr.rer.nat (Biophysik)   University of Rostock, Germany
 
 
ผศ.ดร.พงศกร ศานติชาติศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร ศานติชาติศักดิ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-040 ext. 8874
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
alt

ดร.ไกรสร ปุ่นย่อง

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Mechanical Engineering (University of Nottingham, UK)
 
 
อ.เชาวนา ยี่รงค์

ดร.เชาวนา ยี่รงค์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453 ext.8602
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Civil Engineering University of Southampton
 
 
อ.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext. 8606
วุฒิการศึกษา: Ph.D. Chemical Engineering and Analytical Science University of Manchester
 
 
อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน์

อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext. 8600
วุฒิการศึกษา: ศษ.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
 
อ.โปรดปราน คำอ่อน

อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา : วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       ม. เกษตรศาสตร์
 
 
อ.สุวิมล ตัณฑสุกิจวนิช

อาจารย์ สุวิมล ตัณฑสุกิจวนิช

 
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา : วท.ม.วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
alt

ดร.อนันตศักดิ์ ศักดิ์อำนวย

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-040
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
อ.ปัทมา เสนทอง

ดร.ปัทมา เสนทอง

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Community Based Medicine   University of Manchester, UK
 

 

alt

ดร.สายสุนีย์ จำรัส

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext. 8940
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
 
 
ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์

ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-040 ext.
วุฒิการศึกษา : วศ.ด.วิศวกรรมวัสดุ    ม.สงขลานครินทร์
 
 
ดร.วาริช วีระพันธ์

ดร.วาริช วีระพันธ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา: Ph.D.Process Engineering   Universite Montpellier II, France
 
 
alt

อาจารย์ ศรินทิพย์ อนุรักษ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
อ.ศิรินทรา วันดี

 

อาจารย์ศิรินทรา วันดี

 ลาศึกษาต่อ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext.-
วุฒิการศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    ม. สงขลานครินทร์
 
 
alt

ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 Ext. 8606
วุฒิการศึกษา : วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ    ม.สงขลานครินทร์
 
 
alt

อาจารย์ณัฐจิต อ้นเมฆ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-7735-5453,  0-7735-5040 Ext. 8606
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษา : วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
alt

ดร.นุจรีย์ แซ่จิว

E-mail: cnThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-7735-5453,  0-7735-5040 Ext. 8600
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษา : ปร.ด.สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
alt

อาจารย์ ศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-7735-5453,  0-7735-5040 Ext. -
วุฒิการศึกษา: วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
koi1

อาจารย์จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  | Phone: 0-7735-5453,  0-7735-5040 Ext. 8606
วุฒิการศึกษา: M.Sc. Food and Nutrition for Development (International Program), Mahidol University
   
                           
Resumes

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search