คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ
 
 
alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญิสา แซ่หล่อ

หัวหน้าสาขา
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-453, 0-7735-040 Ext. 8940
วุฒิการศึกษา : กศ.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
อ.ปิยนาฎ คงทิม

อาจารย์ ปิยนาฏ โชติกวณิชย์ 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext:8881
วุฒิการศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.|Phone: 0-7735-453, 0-7735-5040 ext: 8881
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 

  อ.วาสนา บุญแสวง--------------------

อาจารย์ วาสนา บุญแสวง

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8934
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)             มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
อ.ยุธยา เจริญสุข

อาจารย์ ยุธยา เจริญสุข

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-55453, 0-7735-040 ext.
 วุฒิการศึกษา: วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)            มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
อ.ศิวิภา พฤฒิคณี

อาจารย์ ศิวิภา พฤฒิคณี

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext:
วุฒิการศึกษา : วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
 
อ.เอกราช แซ่ลิ่ว

อาจารย์ เอกราช แซ่ลิ่ว

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8937
วุฒิการศึกษา : วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 

ดร.ปรียา ริยาพันธุ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext: 8940
วุฒิการศึกษา : วท.ม. สถิติประยุกต์         มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
ดร.อภิรัฐ วานิชสมบัติ

ดร.อภิรัฐ วานิชสมบัติ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext: 8881
 วุฒิการศึกษา: Dr.rer.nat (Mathematics) Carl von Ossietzky    Universitat Oldenburg, Germany
 

  

 
อ.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์

ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| Phone: 0-7735-5040 ext: 8881
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. สถิติ         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 
อ.จินดา คงเจริญ

ดร.จินดา คงเจริญ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8938
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Applied Statistic    University of Wollongong, Australia
 
 
 
อ.จินดา คงเจริญ

ดร.วิชุตา แซ่เจีย

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8882
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.คณิตศาสตร์           มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-453, 0-7735-040 Ext. 8941
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

  

 
alt

อาจารย์สันติ โชติแก้ว

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| Phone: 0-7735-5453 0-7735-5040 ext: 8940
วุฒิการศึกษา : วท. ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
may1

อาจารย์ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
 
 
supattra2

ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:
วุฒิการศึกษา : วส.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
 
 
อ.จริยา เสกสรร

อาจารย์ จริยา เสกสรร

E-mail: | Phone: 0-7735-5040 ext:
วุฒิการศึกษา : วท.ม. สถิติ
 
 
 
อ.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ

ดร.ณัฐพล บุญนำ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext.8605
วุฒิการศึกษา : Sc.D. (Mathematics), Tokai University, Japan
 
 
may4

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |Phone: 0-7735-453, 0-7735-5040 ext: 8881
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Computer Science, Universite Montpellier II, France
   
                           
Resumes
may3

ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |Phone: 0-7735-453, 0-7735-5040 ext: 8881
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Informatics, University of Reading, สหราชอาณาจักร
   
                           
Resumes

 

may2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดา ธาดาเดช

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |Phone: 0-7735-453, 0-7735-5040 ext: 8881
วุฒิการศึกษา : M.Sc. วิทยาการคอมพิวเตอร์, University of the Philippines Los Banos, Philipines
   
                           
Resumes

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search