เทคโนโลยีอาหาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 
อ.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย

ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย

หัวหน้าสาขา
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Chemical Engineering
 
 
 
อ.วิบูลย์ ป้องกันภัย

ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  | Phone: 0-7735-453, 0-7735-5040 ext: 8600
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
ดร.พรพงษ์ สุทธิรักษ์

ดร.พรพงษ์ สุทธิรักษ์

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8931
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ   ม. มหิดล
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ส่งแสง

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8880
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เทคโนโลยีอาหาร                  ม.สงขลานครินทร์
 
 
ผศ.วันชัย สุทธินุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย สุทธินุ่น

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 0-7753-5453, 0-7735-5040 ext: 8876
วุฒิการศึกษา : วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 Ext. 8874
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Food Chemistry & Biochemistry   Universiti Putra Malaysia, Malaysia
 
 
 
ดร.ชัชวาล โชติมากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล โชติมากร

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8928
 
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Food Science and Technology   Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan
 
 
 
food personal002.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารมี หนูนิ่ม

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8880
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร ม. เกษตรศาสตร์
 
 
 
Karthikeyan 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr. Karthikeyan Venkatachalam

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 Ext. 8874
วุฒิการศึกษา : Ph.D Food Science and Technology PSU, Hadyai.
 
 
 
ดร.ชูขวัญ เตชกานนท์

ดร.ชูขวัญ เตชกานนท์

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 083-070-6445
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Food Science and Technology University of California, Davis, USA
 
 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search