เคมีประยุกต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์
 
ดร.อติพล พัฒิยะ
 

ดร.อติพล พัฒิยะ

หัวหน้าสาขา
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8882
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. ชีวเคมี       ม.สงขลานครินทร์
 
 
 
ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8924
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ         ม.มหิดล   
 
 
ดร.นพแก้ว เจริญทิพากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8600
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เคมี                                ม.เชียงใหม่
 
 
 
ดร.วัชรสุดา หวลกะสิน

ดร.วัชรสุดา หวลกะสิน

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8933
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. ชีวเคมี                                  ม.สงขลานครินทร์
 
 
ดร.ปรินุช ชุมแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรินุช ชุมแก้ว

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8882
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.เคมี       ม.วลัยลักษณ์
 
 
ดร.อุไรวรรณ ช่างสลัก

ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ์

 
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8882
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.เคมี        ม.สงขลานครินทร์
 
 
Dr. Sergey Navikov

Dr. Sergey Navikov

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8882
วุฒิการศึกษา: Ph.D. Chemistry    A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelemental
 
 
Dr. Sergey Navikov

Associate Professor Dr. Seppo Juhani Karrila

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8882
วุฒิการศึกษา: Ph.D. Chemical Engineering   
 
 
alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา รักกะเปา

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8879
วุฒิการศึกษา : วท.ด. เคมี  ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 
 
ดร.อุไรวรรณ ช่างสลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู ใคลคลาย

 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8882
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เคมีอินทรีย์   ม.สงขลานครินทร์
 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search