วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040  ต่อ 8874
วุฒิการศึกษา: ปร.ด. ชีววิทยา           ม. สงขลานครินทร์
 
 
รศ.ดร.โอภาส พิมพา

รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453  ต่อ 8870
วุฒิการศึกษา : Ph.D (ruminant Nutrition)  Universiti Putra Malaysia
 
 
ผศ.ดร.วิกันดา  รัตนพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันดา รัตนพันธ์ 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453  ต่อ 8882
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.กีฏวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040  ext. 8939
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร      ม.เกษตรศาสตร์
 
 
ดร.บดี คำสีเขียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี คำสีเขียว

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-55453  ต่อ 8873
วุฒิการศึกษา : Ph.D (Animal Production)  Universiti Putra Malaysia
 
 
ดร.สุชาติ เชิงทอง

ดร.สุชาติ เชิงทอง 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext: 8872/8883
วุฒิการศึกษา: Ph.D. Forestry   University of Missouri-Columbia, USA 
 
 
อ.อุมาพร แพทย์ศาสตร์

ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453 ext:8601
วุฒิการศึกษา : Ph.d Applied Biological Sciences University Gent,          สหราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
 
 

ดร.สุรพล ฐิติธนากุล

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040  ต่อ 8879
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Plant ecophysiology       Blaise Pascal University, France
 
 
 
อ.ปิยรัตน์ นาควิโรจน์

อาจารย์ ปิยรัตน์ นาควิโรจน์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:8875
วุฒิการศึกษา : วท.ม. สัตววิทยา            จุฬาลงกรณ์มหาวืทยาลัย
 
 
 
ดร.ดาริกา คงฤทธิ์

ดร.ดาริกา คงฤทธิ์ 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:8882
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Bioresources and product science, Tottori University, Japan
                          
 
 
ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง

ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:8882
วุฒิการศึกษา : วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ    ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                         
 
 
alt

ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-453, 0-7735-5040 ext: 8941
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Molecular Microbiology
Royal Holloway, University of London, United Kingdom Research interest: Bacterial Infection and Immunity
 
 
 
 ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453 Ext. 8603
วุฒิการศึกษา: : Ph.D. Animal Science       Ehime University     Japan
 
 
 
 ดร.เยาวพรรณ  สนธิกุล

ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453 Ext. 8600
วุฒิการศึกษา: : ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 ดร.นิตยา  อัมรัตน์

ดร.นิตยา อัมรัตน์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453 Ext. 8604
วุฒิการศึกษา: : วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search