คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีพันธกิจคือ

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

2. ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน

3.การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน

4. พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และองค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ เป็นคณะชั้นนำของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พันธกิจหลัก - ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข -ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนอง ความต้องการของชุมชน -บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน -ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติตามพันธกิจ มุ่งเน้นผู้เรียน และเป็นที่พึ่งของสังคม สมรรถนะหลักขององค์กร เป็นสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อภาคการเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน วัฒนธรรมองค์กร SCIT : Society Cooperation Innovation Targets มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน ทำงานเป็นทีม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

All components are also used in the administrator area of your website. In addition to the ones listed here, there are components in the administrator that do not have direct front end displays, but do help shape your site. The most important ones for most users are

  • Media Manager
  • Extensions Manager
  • Menu Manager
  • Global Configuration
  • Banners
  • Redirect

Media Manager

The media manager component lets you upload and insert images into content throughout your site. Optionally, you can enable the flash uploader which will allow you to to upload multiple images. Help


Extensions Manager

The extensions manager lets you install, update, uninstall and manage all of your extensions. The extensions manager has been extensively redesigned, although the core install and uninstall functionality remains the same as in Joomla! 1.5. Help


Menu Manager

The menu manager lets you create the menus you see displayed on your site. It also allows you to assign modules and template styles to specific menu links. Help


Global Configuration

The global configuration is where the site administrator configures things such as whether search engine friendly urls are enabled, the site meta data (descriptive text used by search engines and indexers) and other functions. For many beginning users simply leaving the settings on default is a good way to begin, although when your site is ready for the public you will want to change the meta data to match its content. Help


Banners

The banners component provides a simple way to display a rotating image in a module and, if you wish to have advertising, a way to track the number of times an image is viewed and clicked. HelpRedirect

The redirect component is used to manage broken links that produce Page Not Found (404) errors. If enabled it will allow you to redirect broken links to specific pages. It can also be used to manage migration related URL changes. Help

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search