บุคคลากรประธานหลักสูตร

×

ดร.อนันตศักดิ์ ศักดิ์อำนวย


ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร

เบอร์โทรศัพท์ : 0814640114

อีเมล : binhla_tapee@hotmail.com

ห้องพัก : SD222

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) : -

อาจารย์ประจำหลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมดร.อนันตศักดิ์ ศักดิ์อำนวย

ข้อมูล

คณาจารย์

×

ดร.อนันตศักดิ์ ศักดิ์อำนวย


ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร

เบอร์โทรศัพท์ : 0814640114

อีเมล : binhla_tapee@hotmail.com

ห้องพัก : SD222

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) : -

อาจารย์ประจำหลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม


×

รองศาสตราจารย์ ดร.ชดาภัษ สุดศิริ


ตำแหน่ง : คณาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-77278887 Ext. 8849

อีเมล : chadapust.s@psu.ac.th

ห้องพัก : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : Dr.rer.nat (Biophysik) University of Rostock, Germany

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) : -

อาจารย์ประจำหลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม


×

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร ศานติชาติศักดิ์


ตำแหน่ง : คณาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7735-5453, 0-7735-040 ext. 8874

อีเมล : pongsakorn111@hotmail.com

ห้องพัก : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) : -

อาจารย์ประจำหลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม


×

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์


ตำแหน่ง : คณาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7735-5453, 0-7735-040 ext.8605

อีเมล : narissara.s@psu.ac.th

ห้องพัก : SD212

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : วศ.ด.วิศวกรรมวัสดุ ม.สงขลานครินทร์

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) : -

อาจารย์ประจำหลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม


×

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์


ตำแหน่ง : คณาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7735-5453, 0-7735-5040 Ext. 8941

อีเมล : -

ห้องพัก : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : ปร.ด. (เทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) : -

อาจารย์ประจำหลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมดร.อนันตศักดิ์ ศักดิ์อำนวย

ข้อมูล


รองศาสตราจารย์ ดร.ชดาภัษ สุดศิริ

ข้อมูล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร ศานติชาติศักดิ์

ข้อมูล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์

ข้อมูล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์

ข้อมูล