หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม : Bachelor of Engineering Program in Engineering Management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

921-015 ฟิสิกส์ทั่วไป 1                                3(3-0-6)

921-016 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                 1(0-3-0)

921-017 ฟิสิกส์ทั่วไป 2                              3(3-0-6)

921-018 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                 1(0-3-0)

934-020 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1    3(3-0-6)

934-021 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2    3(3-0-6)

934-022 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3    3(3-0-6)

937-011 เคมีพื้นฐาน                                    3(3-0-6)

937-012 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                       1(0-3-0)

921-209 สถิติวิศวกรรม                              3(3-0-6)

922-201 กระบวนการผลิต                          3(3-0-6)

921-301 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)

924-321 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม                 3(3-0-6)

922-402  การวิจัยการดำเนินงาน                  3(3-0-6)

922-303  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)

922-300 การควบคุมคุณภาพ                         3(3-0-6)

921-356 การฝึกงาน                   G/P/F (≥320 ชั่วโมง)