ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1 ปรัชญา
        มุ่งผลิตบัณฑิต ให้เป็นวิศวกรการจัดการ ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรม มีศักยภาพ ในการบริหารจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังให้มีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาของระบบทางวิศวกรรมที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาธุรกิจวิศวกรรมในประเทศ และก้าวสู่ความเป็นสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2 ความสำคัญ
        2.1  มุ่งส่งเสริมให้บัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมทั้งระบบ เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม        ข้อกำหนด และสามารถแข่งขัน ได้ในเชิงธุรกิจ
        2.2 มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการ เพื่อรองรับการพัฒนาของระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
        2.3 สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยทำให้เกิดความ สมดุลทางสังคมได้อย่างยั่งยืนแลtสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอุตสาหกรรม
        2.4. สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกรรมที่มีความรู้ ทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 วัตถุประสงค์
        3.1 มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในวิชาการทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศ
        3.2 มีทักษะเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ วางแผน ควบคุม และประสานงาน รวมทั้งบริหารงานหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ รับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรม
        3.3 มีความรู้ในการจัดการเชิงระบบ โดยสามารถออกแบบ และวางแผนจัดระบบงานต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        3.4 สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
        3.5 มีจริยธรรม คุณธรรม และสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
 

-ต้องสําเร็จการศึกษา ไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า                                          -ต้องสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สายอุตสาหกรรม)                                                                                              -ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับ ของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา
     1.1 ระบบ

         จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกําหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี            (ภาคผนวก ง) 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
        มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 3 หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการ ประจําหลักสูตร
2. การดําเนินการหลักสูตร
    2.1 วัน เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
          วิชาภาคทฤษฎี วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.30 น. 
          วิชาภาคปฏิบัติ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.30 น. 
          ภาคต้น เดือนสิงหาคม - ธันวาคม ภาคปลาย เดือนมกราคม - พฤษภาคม
          ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

    2.2 กลยุทธ์ในการดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาข้อจัดกัดของนักศึกษาแรกเข้า                                                                                        - จัดกิจกรรมหรือการปรับพื้นฐานเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงทักษะและความสามารถทางวิศวกรรม        
 

ภาษาไทย :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Engineering Management