scit logoscit logo text 

 

แบบฟอร์ม

alt ดาว์นโหลด แบบฟอร์มงานวิชาการ
ลำดับที่แบบฟอร์มดาว์นโหลด
1 แบบฟอร์ม มคอ.3 ภาษาไทย alt
2 แบบฟอร์ม มคอ.3 ภาษาอังกฤษ alt
3 แบบฟอร์ม มคอ.4 alt
4 แบบฟอร์ม มคอ. 5 alt
5 แบบฟอร์ม มคอ.6 alt
6 แบบฟอร์มเบิกค่าตรวจข้อสอบ alt
7 แบบฟอร์มเบิกค่าสอนเกินโหล์ด alt
8 แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ alt
     
alt ดาว์นโหลด แบบฟอร์มการเงิน
ลำดับที่แบบฟอร์มดาว์นโหลด
1 ใบสำคัญรับเงิน alt
2 แบบฟอร์มขอนุมัติค่าเดินทาง alt
3 แบบฟอร์มการขอยืมเงินทดรองจ่าย alt
4 แบบฟอร์มการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ alt
     
alt ดาว์นโหลด แบบฟอร์มการเรียนการสอน
ลำดับที่แบบฟอร์มดาว์นโหลด
1 ขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้เรียน alt
2 ฟอร์มขอขยายเวลาส่งใบระดับคะแนน_สน13 alt
3 ฟอร์มขอขยายเวลาแก้สัญลักษณ์I alt
4 ฟอร์มขอปิดวิชา alt
5 ฟอร์มขอยุบกลุ่มวิชาเรียน alt
6 ฟอร์มขอสอบนอกตาราง alt
7 ฟอร์มขอสอบในตาราง alt
8 ฟอร์มขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ alt
9 ฟอร์มขอเปลี่ยนวัน-เวลา-ห้องเรียน alt
10 ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงจำนวนชั่วโมงในการสอบ alt
11 ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงจำนวนรับนักศึกษาในกลุ่มเรียน alt
12 ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน-ผู้ประสานงาน alt
13 ฟอร์มขอเปิดกลุ่มเรียนเพิ่มเติม alt
14 ฟอร์มส่งผลแก้สัญลักษณ์I alt
15 ฟอร์มแจ้งชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ alt
16 ฟอร์มแจ้งวันเวลากรรมการคุมสอบนอกตาราง alt
     
alt ดาว์นโหลด แบบฟอร์มสำหรับโครงการกลยุทธ์
ลำดับที่แบบฟอร์มดาว์นโหลด
1 แบบประเมินความพึงพอใจ alt
2 แผนกลยุทธ์คณะฯ alt
3 แบบฟอร์มโครงการกลยุทธ์ alt
4 แบบรายงานผลโครงการ alt
alt ดาว์นโหลด แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับที่แบบฟอร์มดาว์นโหลด
1 บว.1 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา alt
2 บว.1-1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา alt
3 บว.2 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ alt
4 บว.2-1ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงร่าง alt
5 บว.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ alt
6 บว.3-1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบ alt
7 บว.4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ alt
8 บว.4-1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ alt
9 บว.4-2 ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ alt
10 บว.5 แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ alt
11 บว.7 แจ้งผลการสอบประมวล alt
12 บว.สุราษ1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ alt
13 บว.สุราษ2 ขอสอบโครงร่าง alt
14 บว.สุราษ3 แจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ alt
     
     

alt

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

© 2019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. All Rights Reserved.

Search